IĀS215 Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Kods IĀS215
Nosaukums Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Māris Buiķis, Velga Ozoliņa, Vladimirs Ņikišins, Una Pentjuša, Astra Auziņa-Emsiņa, Evija Liepa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta ietvaros tiek raksturotas ekonomiski - matemātiskās metodes un modeļi un lēmumu pieņemšanas process. Studiju kursa gaitā studenti apgūst laika rindu prognozēšanas metodes, ekonomisko sakarību pētīšanas modeļus, lineārās programmēšanas modeļus, imitējošo modelēšanu un rindu teorijas elementus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar galvenajām kvantitatīvajām metodēm, kas tiek izmantotas ekonomikā, un to lomu ekonomisko situāciju un vadības problēmu analīzē un lēmumu pieņemšanas procesā. Veidot izpratni par modeļa jēdzienu un par atšķirīgiem tā veidoliem. Veidot prasmi izstrādāt konkrētai metodei atbilstošu modeli un iegūt atrisinājumu, izmantojot atbilstošus algoritmus un datorprogrammas, kā arī spēju izprast iegūtos rezultātus. Veidot prasmi interpretēt nozīmīgākos rādītājus, kas tiek izmantoti modeļu un situāciju raksturošanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj nosaukt un raksturot galvenās kvantitatīvās metodes, kas tiek izmantotas ekonomikā. Students nosauc raksturojumam atbilstošo metodi vai īsi raksturo kādu konkrētu metodi. - Tests, eksāmena jautājumi.
Students zina, kas ir modelis, un spēj izveidot konkrētai metodei atbilstošu modeli. Students nosauc modeļa definīciju, izveido konkrētai metodei atbilstošu modeli, izmantojot doto informāciju un datus. - Tests, praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Students spēj izmantot modeli, lai iegūtu atrisinājumu. Students iegūst atrisinājumu, izmantojot konkrētai metodei raksturīgo algoritmu un programmatūru. - Praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Students spēj analizēt iegūtos rezultātus. Students spēj izskaidrot iegūto rezultātu nozīmi. - Tests, praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Students spēj interpretēt atsevišķu rādītāju vērtības, kas tiek izmantotas konkrēta modeļa vai situācijas raksturošanai. Students spēj novērtēt attiecīgā rādītāja atbilstību noteiktiem kritērijiem. - Tests, praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, datormācība, ekonomika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICU0 3. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Profesors R.Počs Kalnciema 6-223 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
RICM0 4. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Docents E.Liepa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
RICUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICRP 3. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICR0 3. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors V.Ozoliņa Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors V.Ozoliņa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors V.Ozoliņa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:50
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors V.Ozoliņa Kalnciema 6-401 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors V.Ozoliņa Kalnciema 6-401 0 12:30 - 15:30
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Profesors R.Počs Kalnciema 6-223 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AIBU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
AIBU0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Profesors R.Počs Kalnciema 6-223 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Profesors R.Počs Kalnciema 6-223 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. U.Pentjuša Kalnciema 6-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
AIBE0 2. kurss, 3+2+1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
AIME0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
AIME0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
AIME0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
AIBE0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors U.Pentjuša Kalnciema 6-501 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. U.Pentjuša Kalnciema 6-523 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]