IĀS207 Ekonomiskā statistika

Kods IĀS207
Nosaukums Ekonomiskā statistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Jolanta Priede, Oskars Priede, Valentīna Kārkliņa, Ieva Suškeviča, Rigonda Tīdenberga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kursā apskatīti jautājumi par statistikas uzdevumiem un organizāciju. Aptverti jautājumi par statistisko novērošanu, grupēšanu, tabulu veidošanu, datu grafisko attēlošanu, absolūtiem, relatīviem, vidējiem lielumiem, variācijas rādītājiem, dinamikas rindām, indeksiem un to izmantošanu tautsaimniecības analīzē.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir apgūt statistiskās metodes un to lietošanu ekonomisko parādību un procesu analīzē, kā arī prast tās pielietot ekonomisko, demogrāfisko un sociālo parādību analīzē. Iegūt teorētiskās zināšanas par specifiskām statistikas metodēm. Izprast statistisko rādītāju saturu, aprēķināšanas metodes, iegūtos rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties statistiskajā informācijā, izvērtēt, veikt analīzi - Kontroldarbi par attiecīgajām tēmām
Spēj parādīt izpratni un lietot statistiskās pētījuma matodes. Spēj parādīt izpratni par iegūtiem rezultātiem, praktiskiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot - Eksāmens, kurā ietverti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi
Priekšzināšanas Zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā, Latvijas tautsaimniecībā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICH0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-513 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIKR0 2. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RIKU0 2. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Suškeviča Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RIBE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne Kalnciema 6-513 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBEN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Trapiņa Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
CIKU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 09:30 - 15:00
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne RTU CF - Piebalgas iela 3-204 0 09:30 - 15:00
2018/2019 gada rudens semestris
RDCM0 1. kurss, 16 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Jurgelāne Meža 1/1-303 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]