IĀS111 Latvijas tautsaimniecība

Kods IĀS111
Nosaukums Latvijas tautsaimniecība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa, Valentīna Strautmane, Valērijs Skribans, Zigrīda Vizule, Līga Jankova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par makroekonomisko un nozaru rādītāju līmeņiem un jaunākajām tendencēm, kā arī Latvijas ekonomikas nozīmi un pozīcijām starpvalstu salīdzinājumu kontekstā Eiropas Savienības un visas pasaules mērogā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir zināt Latvijas tautsaimniecību raksturojošos rādītājus, to dinamiku un esošās tendences, prast atrast informāciju par un analizēt Latvijas tautsaimniecības procesus un izteikt viedokli un vērtējumu, pamatojoties uz dažādiem avotiem, individuālo pieredzi, zināšanām. Uzdevumi: 1) atrast informāciju, analizēt un zināt ekonomiku raksturojošās rādītājus un to tendences; 2) zināt datu avotus un spēt tajos atrast galvenos Latvijas ekonomikas rādītājus; 3) veikt datu analīzi, pamatojoties uz teorijas zināšanām; 4) veikt salīdzinājumus ar ES un citām pasaules valstīm; 5) noformulēt savu vērtējumu par konkrētu jautājumu (procesu, rādītāju, nozari).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students zina Latvijas ekonomiku raksturojošās rādītājus un to tendences. - Kontroldarbi nodarbībās un ORTUS'ā par konkrētajās tēmās aplūkotajiem rādītājiem, to izmaiņām. Eksāmena darbs par visām tēmām ar dažāda tipa jautājumiem (testa, apraksta, esejas tipa jautājumiem).
Students pārzina datu avotus un spēj tajos atrast galvenos Latvijas ekonomikas rādītājus. - Kontroldarbi ORTUS'ā, kuros nepieciešams augšupielādēt failus. Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāatrod dati, jāveic analīze.
Students spēj veikt datu analīzi, pamatojoties uz teorijas zināšanām. - Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāatrod dati, jāveic analīze.
Students spēj veikt salīdzinājumu un noformulēt savu vērtējumu par konkrētu jautājumu (procesu, rādītāju, nozari). - Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāatrod dati, jāveic analīze un salīdzinājums, jānoformulē savs vērtējums, pamatojoties uz studenta paša veikto.
Priekšzināšanas Priekšzināšanas makroekonomikā un statistikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-309 0 12:30 - 15:30
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-508 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-508 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. L.Jankova Kalnciema 6-508 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]