IĀS002 Maģistra darbs

Kods IĀS002
Nosaukums Maģistra darbs
Statuss Gala pārbaudījums
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Remigijs Počs, Ivars Pucens, Valērijs Skribans, Astra Auziņa-Emsiņa, Velga Ozoliņa, Dmitrijs Solovjovs
Kredītpunkti 20.0 (30.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Maģistra darbs ir rakstveida noformēts patstāvīgs zinātnisks pētījums, kas apliecina autora spēju un prasmi risināt aktuālas starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas problēmas. Students prot atlasīt speciālo literatūru, to sistematizēt un pielietot praktiskās un teorētiskās zināšanas. Students spēj analizēt informāciju un izstrādāt aktuālu problēmu risinājumus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Maģistra darba mērķis ir teorētisko zināšanu praktiska pielietošana sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; mūsdienu līdzekļu un metožu pielietošanas iemaņu nostiprināšana problēmu un uzdevumu risināšanā; praktisko problēmu un uzdevumu nostādnes formulēšanas un to risināšanas prasmes apgūšana; konkrēta objekta vai tā daļas darbības uzlabošana projekta izstrāde un projekta efektivitātes pamatošana, pielietojot atbilstošas problēmu pētīšanas un risināšanas metodes; praktisku risinājumu izstrādāšana projektu, ieteikumu un priekšlikumu veidā; studenta patstāvīgā darba iemaņu un spēju publiski aizstāvēt darba rezultātus attīstīšana un pilnveidošana.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēs definēt pētījuma temata aktualitāti, mērķus un uzdevumus. - Definēta temata aktualitāte, mērķis un uzdevumi.
Students spēs patstāvīgi izvēlēties pētījuma metodes un zinātnisko literatūru maģistra darba izstrādāšanai. - Ar izvēlēto pētījumu metožu palīdzību izstrādāts maģistra darbs par konkrētu tēmu.
Students spēs patstāvīgi veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus konkrētas problēmas risināšanai. - Maģistra darbs.
Students spēs aizstāvēt maģistra darbu un atbildēt uz jautājumiem par nozares un jomas darbību. - Maģistra darba publiska aizstāvēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
940.00 860.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]