IDA104 Darba aizsardzība un ergonomika

Kods IDA104
Nosaukums Darba aizsardzība un ergonomika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība
Struktūrvienība Darba un civilās aizsardzības katedra
Mācībspēks Jānis Ieviņš, Jānis Bartušauskis, Ainārs Stikuts
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Latvijas Republikas likums par darba aizsarzdību. Darba drošības standartu sistēma. Darba aizsardzības un drošības vadīšana valsts līmenī, organizāciju un uzņēmumu līmenī. Tehnikas un tehnoloģijas drošums. Darba aizsardzības pasākumu projektēšana. Darba vides stāvokļa kontrole..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas darba drošībā un veselības aizsardzībā darba vietās, kas nepieciešamas praktiskajā darbā uzņēmumos un iestādēs.Izprast darba aizsardzības sistēmas pārvaldības principus . Iegūt prasmi identificēt darba vidē sastopamos darba vides riskus, t.sk. ergonomiskos riskus un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem darba vides risku samazināšanai vai novēršanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa sekmīgas apgūšanas students spēj izprast darba aizsardzības sistēmas uzbūvi valstī - Studenta zināšanas tiek novērtētas pēc patstāvīgo darbu izpildes, kontroldarbu un ieskaites rezultātiem.
Ir izpratne par darba aizsardzības organizāciju uzņēmumā - kontroldarbs, ieskaite.
Spēj noteikt darba vidē pastāvošos riskus un pieņemt lēmumu par nepieciešamo preventīvo pasākumu plānu izstrādi un realizāciju - kontroldarbs, ieskaite.
Priekšzināšanas fizika, matemātika, ķīmija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RDKD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. M.Šmitiņš Meža 1/1-25 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. M.Šmitiņš Meža 1/1-304 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
CDKD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. A.Stikuts RTU CF - Piebalgas iela 3-113 0 13:30 - 16:35
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]