ICA105 Civilā aizsardzība

Kods ICA105
Nosaukums Civilā aizsardzība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Civilā un darba aizsardzība
Struktūrvienība Darba un civilās aizsardzības katedra
Mācībspēks Jeļena Malahova, Vladimirs Jemeļjanovs, Matīss Šmitiņš, Mihails Urbans
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Civilā aizsardzība kā valsts sistēma, tās uzdevumi un tiesiskais pamats. Ekonomiskie zaudējumi tautsaimniecības objektos ārkārtējo situāciju gadījumos, pasākumi to novēršanai. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzņēmumos ārkārtējo situāciju gadījumos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības pamatprincipos un sagatavot rīcībai un uzvedībai ugunsgrēka gadījumā un iespējamās ārkārtējās situācijās. Sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to realizācijas shēmas noteikšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti pārzina galvenos civilās aizsardzības sistēmas elementus valstī, tās uzdevumus, organizācijas principus un struktūru. - Kontroldarbs
Studenti izprot valsts civilās aizsardzības plāna plānošanas būtību, priekšnoteikumu īstenošanu un plāna struktūru. - Kontroldarbs
Studenti spēj identificēt iespējamos apdraudējumus valstī, to veidus, raksturojumu, sekas, kā arī prot pielietot iegūtās zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem. - Izpildīti laboratorijas darbi par tēmām: Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti. Radiācijas drošība, sprādzienbīstamība..
Priekšzināšanas Matemātika , fizika, ķimija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-523 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-523 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. J.Malahova Kalnciema 6-321 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. J.Malahova Kalnciema 6-321 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. J.Malahova Kalnciema 6-321 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RIBE0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-523 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICH0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-523 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 1+9 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors J.Bartušauskis Kalnciema 6-301 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 I Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-509 0 10:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors J.Malahova Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
AIBU0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-316 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-321 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RIKN0 1. kurss, 11+13 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 09:30 - 15:50
1 I Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 16:00 - 17:30
RIKN0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 09:30 - 15:50
1 I Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 16:00 - 17:30
RICN0 1. kurss, 14+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 09:30 - 15:50
1 I Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 16:00 - 17:30
RICN0 2. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 09:30 - 15:50
1 I Asociētais profesors J.Malahova Kalnciema 6-215 0 16:00 - 17:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]