IUE600 E-komercija

Kods IUE600
Nosaukums E-komercija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Konstantins Kozlovskis, Ingars Eriņš
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiek aplūkota e-komercija informācijas sabiedrības attīstības kontekstā. Tehnikas, tehnoloģiju un telekomunikāciju nozīme e-komercijā. Detalizēti tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar uzņēmuma darbības ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu un informācijas drošību atvērtajos tīklos. E-komerciju regulējošā likumdošana un normatīvi. Priekšmetā tiek aplūkoti arī internetmārketinga jautājumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir sistematizēt un padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniegt jaunas zināšanas par aplūkojamo priekšmetu un e-vides izmantošanas ekonomiskajām prioritātēm. Attīstīt studentu prasmi analizēt e-komercijas modeļus un noteikt to praktisko izmantošanu; Attīstīt studentu prasmi ģenerēt, grupēt, atlasīt, izvērtēt un izmantot dažādas idejas e-komercijas jomā; Sniegt priekšstatu e-komercijas plānošanas, vadīšanas un kontroles metodēm un to izmantošanas iespējām; Attīstīt teorētisko zināšanu e-komercijas jomā izmantošanas un praktiskās pielietošanas iemaņas; Veicināt vispārējo prasmju attīstību un prasmi prezentēt individuālās idejas grupā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noteikt un analizēt dažādas e-komercijas problēmsituācijas - Testi ar teorētiskajiem un praktiskajiem uzdevumiem. Lai veiksmīgi nokārtotu testu, ir jāatbild pareizi uz vismaz 70% jautājumu
Spēj analizēt konkrētas situāciju un izdarīt patstāvīgus secinājumus par e-komercijas modeļu izmantošanu organizācijas darbībā. - Praktiskie darbi nodarbībās
Spēj noteikt rādītājus e-komercijas efektivitātes, vai tirgus rādītājus, aprēķināt uzņēmuma darbību raksturojošos rādītājus. Spēj analizēt iegūtos rezultātus un veikt secinājumus. - Praktiskais darbs nodarbībā. Tests ar teorētiskajiem un praktiskajiem uzdevumiem. Lai veiksmīgi nokārtotu testu, ir jāatbild pareizi uz vismaz 70% jautājumu.
Spēj patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju par konkrētu jautājumu. Spēj analizēt šo informāciju un pasniegt to citiem. - Prezentācijas sagatavošana PowerPoint programmā. Patstāvīga darba rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Spēj risināt izvirzīto problēmu un sniegt priekšlikumus problēmas atrisināšanai. - Individuālie vai grupas uzdevumi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Spēj veikt situācijas analīzi un pielietot teorētiskās zināšanās, risinot praktiskus uzdevumus. - Noslēguma pārbaudes darbs, kas ietver sevī trīs daļas: - Teorētiskie jautājumi (30% no vērtējuma); - Tests (30% no vērtējuma); - Praktiskie uzdevumi (40% no vērtējuma). Novērtējums: 10 baļļu sistēma.
Priekšzināšanas Nav prasību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
188.00 172.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]