IUE550 Produktu dizains un attīstība

Kods IUE550
Nosaukums Produktu dizains un attīstība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Inovācijas
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Galvenā vērība kursā tiks pievērsta mārketinga, projektēšanas un ražošanas funkciju saistībai radot jaunu produktu/pakalpojumu. Kursā studenti apgūs metodes un instrumentus, kas tiek pielietoti jaunu produktu radīšanas procesā. Kursa laikā studentiem jāizstrādā reāls jauna produkta vai pakalpojuma prototips..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sistematizēt un padziļināt zināšanas jaunu produktu un tā dizaina izstrādāšanas jautājumos, lai studējošie spētu izmantot iegūtās zināšanas, prasmes un metodoloģiskās spējas darba situācijās, un profesionālajā attīstībā. Priekšmeta uzdevumi: Attīstīt studējošo kompetences jaunu produktu plānošanā un izstrādāšanā, un pielietot tās praksē. Veicināt vispārējo jaunrades un plānošanas prasmju attīstību, veicināt prasmi prezentēt individuālās idejas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj projektēt, plānot un izstrādāt jaunus produktus, integrējot un kombinējot teorētiskās un praktiskās zināšanas. - Individuālie vai grupas projekti. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Spēj integrēt, kombinēt, apvienot dažādus risinājumus jaunu produktu izstrādāšanā. Balstoties uz grupas darba un diskusiju rezultātiem sintezēt jaunas idejas. - Praktiskie darbi nodarbībās
Spēj atrast nepieciešamo informāciju par konkrētu jautājumu, to izvērtēt. Spēj izskaidrot šo informāciju un pasniegt to citiem. - Individuālie vai grupas projekti. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Spēj noteikt patērētāju vajadzības, prot analizēt un diskutēt par dažādām jaunu produktu radīšanas problēmsituācijām. Prot atrast atbalstošākās produktu izstrādāšanas metodes un pielietot tos praksē. - Individuālie vai grupas projekti. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Studenti pārzina jaunrades metodes un to nozīmi jaunu produktu izstrādāšanā. Studenti prot praktiski izmantot tādas metodes kā TRIZ, Prāta vētra u.c. - Individuālie vai grupas projekti. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Studenti pārzina un orientējās intelektuālā īpašuma jautājumos, prot analizēt patentu informāciju un izmantot to jaunu produktu izstrādāšanā. - Grupas darbs.
Studenti prot izstrādāt produktu prototipus, veikt produktu ekonomisko izvērtēšanu, plānot mārketinga aktivitātes un pārdošanas apjomus. Studenti prot izstrādāt piedāvājumus potenciālajiem investoriem. - Individuālie vai grupas projekti. Iegūto rezultātu prezentēšana.
Var atšķirt, attiecināt un izskaidrot dažādus ekonomiskos un tehniskos rādītājus un indikatorus, izvēlēties no tiem situācijas risināšanai atbalstošākos. - Individuālie vai grupas projekti. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Priekšzināšanas Mācību priekšmetam ir integrējoša loma, jo tas apvieno zināšanas, kas iegūtas ekonomikā, uzņēmējdarbības vadīšanā uzņēmējdarbības plānošanā, u.c.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]