IUE540 Uzņēmējdarbība un plānošana

Kods IUE540
Nosaukums Uzņēmējdarbība un plānošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Modris Ozoliņš
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzņēmējdarbība un plānošana ir integrējošs kurss, kurā tiek apvienotas citos kursos iegūtās zināšanas un prasmes, kas tiek papildinātas ar jauniem aspektiem, ļaujot plānot biznesu un sastādīt dzīvotspējīgu biznesa plānu jaunam produktam vai uzņēmumam. .
Uzņēmējdarbības un plānošanas priekšmetā tiek ietverti šādi jautājumi: Uzņēmējdarbības plānošanas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā un efektivitātes paaugstināšanā. Uzņēmējdarbības process. Uzņēmējdarbības organizatoriskās formas. Uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi, to plānošana un izmantošana. Plānošanas principi, objekti un mērķi. Plānošanas nozīme uzņēmējdarbībā. Plānošanas un prognozēšanas metodes, plānu izstrādāšanas secība un tehnoloģija, kontroles metodes un pasākumi. Lēmumu pieņemšana uzņēmējdarbībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studentu zināšanas un prasmes plānot biznesu un sastādīt dzīvotspējīgu biznesa plānu jaunam produktam vai uzņēmumam, kas ļauj saņemt biznesam nepieciešamo apstiprinājumu, piesaistīt finansējumu un nodrošināt plānu īstenošanu un uzņēmuma ilgtspēju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Izprot dažādus uzņēmējdarbības veidus un biznesa izcelsmes avotus, apzinās biznesa kompleksitāti un vajadzību pēc biznesa plānošanas, diskutē par dažādiem biznesa plānošanas mērķiem. - Individuālā eseja
2. Izprot biznesa plāna vispārīgo struktūru un saturu un spēj izvēlēties uzņēmumam un biznesam atbilstošu biznesa plānošanas pieeju un organizēt procesu. - Grupas darbs
3. Izprot biznesa un organizācijas kompleksitāti, ir apguvis vairākus biznesa modeļa un biznesa arhitektūras aprakstīšanas veidus un spēj izvēlēties atbilstošo veidu sava biznesa aprakstīšanai un analīzei un izveidot adekvātu biznesa modeļa arhitektūras modeli. - Darbs auditorijā; Grupas darbs – situācijas analīze
4. Spēj pielietot mērķu nospraušanas un kaskadēšanas metodes, lai veidotu mērķu, kontroles un motivācijas sistēmu uzņēmumā, kas ietver gan finanšu, gan nefinanšu rādītājus. - Grupas darbs – biznesa plāns
5. Izprot biznesa veidošanas un attīstības panākumu un neveiksmes faktorus, balstoties uz mācībām un atziņām no citiem biznesiem un uzņēmumiem. Iekļauj attiecīgas korektīvās un preventīvās darbības sava uzņēmuma vai biznesa plānos. - Grupas darbs – biznesa plāns
6. Spēj analizēt un interpretēt uzņēmuma galvenos finanšu rādītājus, izmantojot peļņas/zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmu un bilanci. Spēj veidot sava biznesa budžetu un prognozes, veikt biznesa jūtīguma analīzi. - Individuālais pārbaudes darbs
7. Balstoties uz plānotajām ienākošajām un izejošajām naudas plūsmām spēj noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un izvēlēties atbilstošāko investīciju veidu biznesam. Izprot investīciju atdeves būtiskākos rādītājus un spēj novērtēt investīciju atdevi konkrētam biznesam. - Grupas darbs – biznesa plāns
8. Izprot dažādus atbalsta programmu un atbalsta instrumentu veidus, spēj noteikt un izvēlēties attiecīgam biznesam atbilstošāko atbalsta instrumentu. - Individuālais pārbaudes darbs
9. Izprot dažādas uzņēmuma darbības likumsakarības atšķirīgos uzņēmuma dzīves posmos, spēj formulēt attīstības prioritātes un uzdevumus, atbilstoši uzņēmuma dzīves ciklam. - Individuālā eseja; Individuālais pārbaudes darbs
10. Izprot labas prezentācijas pamatprincipus, spēj darba grupā sagatavot un īstenot biznesa plāna prezentāciju potenciālam investoram vai sadarbības partnerim, izmantojot atbilstošu tehnisko risinājumu (Powerpoint vai citu). - Grupas darba – biznesa plāna prezentācija
11. Spēj izstrādāt biznesa plānu. - Grupas darbs – biznesa plāns
Priekšzināšanas Studiju priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas iepriekš dažādos studiju kursos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]