IUE530 Inovāciju tehnoloģijas

Kods IUE530
Nosaukums Inovāciju tehnoloģijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Inovācijas
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Uldis Cimdiņš, Vita Brakovska
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Inovāciju jēdziens ir attiecināms uz ikvienu jaunievedumu visos uzņēmuma darbības virzienos, ja tiem ir raksturīgs pozitīvs ekonomisks vai stratēģisks efekts. Priekšmetā tiek aplūkotas aktuālākās teorētiskās nostādnes par inovācijām dažādās biznesa situācijās. Priekšmets nodrošina konceptuālās un tehniskās iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai risinātu problēmas inovāciju jomā, kā arī veido studentos sapratni, ka inovāciju attīstībai labvēlīgas vides radīšana veicinās inovatīvo uzņēmumu dibināšanu un to attīstību..
Tēmas: inovācijas produktu dzīves ciklā, inovāciju veidi, komercializācijas metodes, korporatīvās uzņēmējdarbības procesu jeb „laša” modelis un tā salīdzinājums ar atvērto inovāciju koncepciju, inovāciju atbalsta sistēmas Latvijā un ārvalstīs, radošās domāšanas tehnikas, inovāciju finansēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: gūt teorētisku ieskatu un praktiski noderīgas iemaņas inovatīvas uzņēmējdarbības organizatoriskajos un vadības procesos. Uzdevumi: izprast inovāciju būtību un nozīmi; analizēt inovāciju lomu produktu dzīves cikla dažādos posmos; izprast un salīdzināt inovāciju attīstīšanas metodes un spēt atrast konkrētai situācijai piemērotāko; spēt praktiski pielietot korporatīvās uzņēmējdarbības procesu modeli; izprast atvērto inovāciju koncepciju; spēt diskutēt par inovāciju atbalsta sistēmu priekšrocībām un trūkumiem; pārzināt radošās domāšanas tehnikas un spēt pielietot piemērotāko; pārzināt inovāciju finansēšanas iespējas un izvēlēties atbilstošo finansēšanas avotu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Jāizprot inovāciju būtību un nozīmi sabiedrības, nozaru un uzņēmumu attīstībā. Jāspēj izanalizēt inovāciju lomu produktu dzīves cikla dažādos posmos. - Individuālais uzdevums „Inovācijas manā uzņēmumā”
2. Jāspēj praktiski pielietot korporatīvās uzņēmējdarbības procesu modeli. Jāizprot, kāpēc un kā veicama inkubācijas procesa tehnoloģiskā un komerciālā takas. - 1. Kontroldarbs – 15 min 1. Diskusija par kontroldarba jautājumiem un atbildēm.
3. Jāatšķir inovāciju veidi. Jāspēj izskaidrot inovāciju veidu kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Jāprot izvēlēties inovāciju veidam atbilstošo inovāciju ieviešanas stratēģiju. - 2. Kontroldarbs – 15 min 2. Diskusija par kontroldarba jautājumiem un atbildēm.
4. Jāsaprot radošuma jēdziens. Jāpārzina radošās domāšanas procesa organizatoriskie aspekti un radošās domāšanas tehnikas. Jāprot pielietot ideju novērtēšanas tehnikas. - 1. Grupu darbs un rezultātu prezentācija.
5. Jāspēj diskutēt par inovāciju atbalsta sistēmu priekšrocībām un trūkumiem Latvijā un ārvalstīs. - 2. Grupu darbs un rezultātu prezentācija.
6. Jāpārzina inovāciju komercializācijas metodes, jāprot izvēlēties un praktiski pielietot piemērotāko metodi. - 3. Kontroldarbs – 15 min 3. Diskusija par kontroldarba jautājumiem un atbildēm.
7. Jāprot noteikt finanšu līdzekļu nepieciešamību. Jāpārzina inovāciju finansēšanas iespējas un jāprot izvēlēties atbilstošo avotu. Jāizprot sadarbības iespējas ar dažādiem finanšu avotu turētājiem. - 4. Kontroldarbs – 15 min 4. Diskusija par kontroldarba jautājumiem un atbildēm.
8. Jāpārzina intelektuālā īpašuma tiesību veidi un aizsargāšanas metodes. Jāprot lietot patentu meklēšanas datu bāzes. Jāpārzina patentu pārdošanas metodes. - 3. Grupu darbs un rezultātu prezentācija.
9. Jāspēj izanalizēt tirgus situāciju noteiktā nozarē, kuras ietvaros attīstāms projektā „Biznesa idejas dzīvotspējas novērtējums” analizētais produkts. - Rakstisks pārbaudījums ar prezentāciju.
10. Gala pārbaudījums Jāspēj analizēt, pielietot un salīdzināt dažādas inovāciju attīstīšanas metodes. Jāspēj salīdzināt dažādus inovāciju veidus un atrast tiem piemērotāko komercializācijas metodi. - Rakstiskais eksāmens - esejas par izvēlētām tēmām no pasniedzēju dotā saraksta.
Jāspēj analizēt tirgus situācija un jāprot radoši meklēt risinājumu dažādām problēmām. Jāpārzina visas šī priekšmeta ietvaros apgūtās teorijas un jāspēj tās praktiski pielietot pareizajā vietā un veidā. - Eksāmens ir obligāts, ja tas netiek kārtots, students vērtējumu nesaņem. Par aktīvu dalību diskusijās students var saņemt līdz pat 10 papildus punktiem, kopējam vērtējumam, nepārsniedzot 100 punktus.
Priekšzināšanas Uzņēmējdarbības pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]