IUE520 Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Kods IUE520
Nosaukums Vadības grāmatvedība un projektu analīze
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Modris Ozoliņš, Jānis Vanags, Inga Lapiņa, Ingrīda Latiša
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets nodrošina konceptuālās un tehniskās iemaņas, kas ir nepieciešamas speciālo ekonomisko problēmu, ar kurām sastopas vadītājs, risināšanai. Priekšmets satur dažādās izmaksu uzskaites, novērtēšanas un sadales metodes, kā arī analīzes metodoloģiju (pasūtījumu, procesu, normatīvu, balstītu uz aktivitātēm izmaksu kalkulēšanu, bezzaudējuma analīzi, finanšu analīzi, kapitālieguldījumu projektu sastādīšanu, kvalitātes vadības izmaksas), kas atbilst lēmumu pieņemšanai, plānošanai, analīzei un kontrolei..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir, balstoties uz studentu darba pieredzi un kursa programmas apguvi, atklāt Vadības grāmatvedības un projektu analīzes studiju priekšmeta galvenās atziņas un pielietošanas paņēmienus. Paaugstināt studenta kompetenci vadības grāmatvedībā un projektu analīzē. Kursa apguves rezultātā jāiegūst šādas kompetences un prasmes: - profesionāli izvērtēt uzņēmuma ekonomiskās darbības atskaiti; - pamatot reālus priekšlikumus uzņēmuma finanšu darbības uzlabošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Studenti spēj salīdzināt vadības grāmatvedības un finanšu grāmatvedības mērķus un uzdevumus. Spēj izvērtēt iekšējās un ārējās vides ietekme uz organizācijas finanšu stabilitāti. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
2. Salīdzinot spēj novērtēt dažādus uzņēmumus tipus, izvērtēt vērtības ķēdi katram organizācijas tipam. Spēj diskutēt par vērtības ķēdes pielietojuma nozīmīgumu. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
3. Studenti izprot izmaksu klasifikāciju. Spēj analizēt izmaksu grupu ietekmi uz organizācijas finanšu rezultātu. Spēj izvērtēt katras izmaksu grupas nozīmīgumu. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
4. Salīdzinot spēj analizēt resursu plūsmu monetārās vienībās organizācijā. Spēj pamatot izmaksu kalkulēšanas nozīmīgumu. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
5. Studenti spēj izvērtēt pielietojumu pilnas pašizmaksas, mainīgo izmaksu pašizmaksas un procesa pašizmaksas kalkulācijas sistēmām. Grupu prezentācijas uzdevums „Pašizmaksas metodes” - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu. Individuālo studenta uzdevumu novērtējums maks.ar 7 procentpunktiem.
6. Studenti spēj diskutējot izveidot grupas viedokli par pašizmaksas aprēķinu metodes nozīmīgumu un pielietojuma iespējām. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu Grupas prezentācija. Grupu prezentācijas novērtējums maks.ar 10 procentpunktiem.
7. Studenti izprot pašizmaksas kalkulācijas metodi. Spēj analizēt pašizmaksas aprēķinus pēc dažādām metodēm. Spēj izvērtēt metodes pielietošanas iespējas. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
8. Studenti spēj izvērtēt uz darbības aktivitātēm balstīta menedžmenta pielietojuma iespējas un ieguvumus. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
9. Studenti izprot un novērtē JIT metodes pielietojuma iespējas. Spēj novērtēt ierobežojošo faktoru ietekmi uz peļņas maksimizēšanu. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
10. Studenti spēj interpretēt un izvērtēt finanšu analīzes pielietojuma iespējas. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu. Individuālo studenta uzdevumu novērtējums maks.ar 7 procentpunktiem Grupu prezentācijas uzdevums „Projektu analīze”
11. Studenti spēj diskutējot izveidot grupas viedokli par finanšu analīzes metodes nozīmīgumu un pielietojuma iespējām. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu Grupas prezentācija. Grupu prezentācijas novērtējums maks.ar 10 procentpunktiem
12. Studenti prot veidot budžetu. Pielietot kritiskā punkta analīzi, novērtēt metodes iespējas un ierobežojumus. Spēj plānot naudas plūsmu. Izprot kapitālieguldījumu efektivitātes rādītāju būtību un atšķirīgos rezultātus. Spēj izveidot kapitālieguldījumu projektu. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu
13. Studenti spēj aprēķināt un interpretēt standartnoviržu galvenos veidus, analizēt organizācijas budžeta novirzes, pamatot ārējo un iekšējo noviržu cēloņus. Izprot un spēj plānot kvalitātes vadības izmaksas, pamatot iekšējo un ārējo izmaksu cēloņus. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu. Individuālo studenta uzdevumu novērtējums maks. ar 7 procentpunktiem. Grupu prezentācijas uzdevums „Kvalitātes vadības izmaksas”
14. Studenti spēj diskutējot izveidot grupas viedokli par kvalitātes vadības izmaksu nozīmīgumu. - Katra studenta novērtējums darbā grupās ar 0 vai 1 procentpunktu Grupas prezentācija. Grupu prezentācijas novērtējums maks.ar 10 procentpunktiem.
15. Eksāmens. Eksāmena tests un risināmie uzdevumi. Parāda studenta zināšanas un prasmes par vadības grāmatvedību un projektu analīzi. - Eksāmena testa novērtējums ar maks.10 procentpunktiem. Eksāmena uzdevuma novērtējums ar maks.26 punktiem.
Priekšzināšanas Uzņēmējdarbības pamati. Grāmatvedība. Finanšu pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]