IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Kods IUE508
Nosaukums Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Modris Ozoliņš, Jānis Caune, Vladimirs Šatrevičs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss „Stratēģiskā vadīšana” ir domāts tam, lai pielietotu savas akadēmiskās zināšanas un esošo pieredzi praktisku situāciju risināšanā, pieņemot lēmumus par uzņēmuma stratēģisko vadīšanu un virzību. .
Kursa uzmanības centrā ir situāciju analīze un lēmumu pieņemšana, ņemot vērā daudzus un dažādus faktorus, kas ietekmē lēmuma pieņemšanu. Lai pieņemtu lēmumu, kuru var raksturot, kā augstas kvalitātes lēmumu, sevišķi gadījumos, kad ir runa par stratēģiska satura lēmumiem, ir būtiski lēmumu apsvērt no dažādiem aspektiem, izmantot dažādas metodes. Kursa laikā studentiem šī prasme tiks veicināta un būs iespēja praktizēties lēmumu pieņemšanā..
.
Kurss ir organizēts vadoties no uzņēmuma vadītāja skatu punkta. Kursa ietvaros tiks aplūkoti tie būtiskie jautājumi, kuri ir jārisina ikdienā uzņēmuma vadītājam. Vidējā un zemākā līmeņa vadītāju loma stratēģiskajā vadīšanā pēdējo gadu laikā ir ļoti būtiski pieaugusi. Līdz ar to šis kurss ir ļoti svarīgs vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem, lai tie efektīvi varētu piedalīties, izprastu un dotu savu ieguldījumu uzņēmuma stratēģiskās vadīšanas procesos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir, izmantojot šajā priekšmetā apgūtās metodes, argumentēti izvērtēt uzņēmuma darbības vidi, kompententas uzņēmuma attīstības stratēģijas radīšanai un tālākai realizācijai. Kursa apguves rezultātā jāiegūst kompetence un prasme: - Izvērtēt uzņēmuma ārējās un iekšējās vides faktorus, novērtēt to savstarpējo saistību - Analizēt uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību - Izvērtēt iespējamās stratēģiskās alternatīvas korporatīvā, biznesa un funkcionālajā līmenī - Izstrādāt stratēģijas ieviešanas gaitu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti saprot stratēģiskās vadīšanas procesu, tā uzbūvi un elementus. Spēj novērtēt misijas, vīzijas definējumu, spēj kritiski izvērtēt esošos uzņēmuma mērķus un nepieciešamības gadījumā definēt jaunus mērķus - 1. Kontroldarbs – 30 min 1. Grupu darbs
Studenti spēj identificēt, grupēt un analizēt ārējās vides faktorus, spēj izanalizēt to ietekmi uz uzņēmuma darbību. Prot precīzi definēt, kādā nozarē uzņēmums darbojas Spēj pielietot Portera 5 spēku modeli un izskaidrot modeļa praktisko pielietojumu un darbību - 1. Kontroldarbs – 30 min 1. Grupu darbs
Studenti prot izveidot uzņēmuma vērtību ķēdi un spēj analizēt tās elementus. Prot kritiski veikt prasmju un resursu auditu, lietot konkurētspējīgās priekšrocības modeli. Spēj sintezēt ārējās un iekšējās vides faktorus konkurētspējas modelī. - 2. Kontroldarbs – 30 min 1. Grupu darbs 1. prezentācija
Studenti izprot biznesa modeļa funkcionēšanu. Prot radīt biznesa modeli, izvērtējot konkrētu uzņēmumu. Prot izvērtēt atbilstošās biznesa līmeņa stratēģijas piemērotību biznesa situācijai. - 3. Kontroldarbs – 30 min 2. Grupu darbs
Studenti spēj izvēlēties piemērotākās metodes funkcionālo stratēģiju lietošanā. Prot identificēt atšķirīgās prasmes uzņēmumā. - 3. Grupu darbs 2. prezentācija
Studenti prot noteikt, kādā dzīves ciklā ir nozare, kurā darbojas uzņēmums. Spēj izvērtēt, kāda biznesa līmeņa stratēģija ir atbilstoša dotajai situācija nozarē. Prot analizēt, kādas klientu grupas atrodas nozarē. - 4. Kontroldarbs – 30 min 4. Grupu darbs
Studenti prot izvērtēt, vai ir nepieciešamas izmaiņas korporatīvā līmeņa stratēģijā. Prot izvēlēties kā (ja vispār) korporatīvā biznesa līmeņa stratēģija ir jāmaina - 5. Kontroldarbs – 30 min 5. Grupu darbs 3. prezentācija
Studenti prot analizēt, kādā stāvoklī ir uzņēmuma biznesu/produktu portfelis un spēj izvērtēt un noteikt, kādas ir nepieciešamas izmaiņas tajā. - 6. Kontroldarbs – 30 min 6. Grupu darbs
Studenti spēj izveidot stratēģiskās kontroles sistēmu, atbilstoši stratēģijai, kādai seko uzņēmums. Prot pielietot atbilstošās kontroles metodes. Prot analizēt organizatoriskās struktūras izmaiņu nepieciešamību un izmantot piemērotāko struktūras veidu. - 7. Kontroldarbs – 30 min 7. Grupu darbs 4. prezentācija
Studenti spēj paredzēt kultūras ietekmi uz plānotājām izmaiņām stratēģijā. Prot analizēt augstākās vadības komandas personības tipu konfigurāciju un noteikt izmaiņu nepieciešamību. - Stratēģiskās vadīšanas projekts
Kursa gala vērtējums Kursa noslēguma projektā studenti parāda prasmi analizēt situāciju, radīt stratēģiju un noteikt ieviešanas parametrus. - Gala vērtējums veidojas no attiecīgā elementa novērtējuma (10 baļļu sistēmā) un tā svara kopējā vērtējumā pēc šāda principa: - 7 grupu darbi un 6 prezentācijas 20% - Stratēģiskās vadīšanas projekts 30% - 7 individuālie kontroldarbi 40% - apmeklējums 10% Kopā 100%
Priekšzināšanas Pamatzināšanas uzņēmējdarbībā un vadīšanā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]