IUE505 Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings

Kods IUE505
Nosaukums Tehnoloģiju un jaunu produktu mārketings
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko programmu nodaļa
Mācībspēks Modris Ozoliņš
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursa vispārīgais mērķis ir iepazīstināt studentus ar tehnoloģiju un jaunu produktu mārketinga vadīšanas stratēģijas formulēšanu un īstenošanu kopleksā biznesa vidē. Studenti apgūst mārketinga teoriju, koncepcijas, faktus, procedūras, modeļus un to pielietojumu jaunu produktu plānošanas un izstrādes procesā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir sistematizēt un padziļināt zināšanas mārketingā un tā instrumentu pielietošanā izstrādājot un virzot tirgū jaunus produktus un tehnoloģijas. Attīstīt studentu prasmi identificēt mārketinga problēmas, analizēt tās, diskutēt un rast pamatotus risinājumus, izstrādāt mārketinga programmas. Attīstīt prezentācijas un vērtēšanas prasmes individuāli un grupā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1.Izprot mārketinga principus un kopsakarības. Spēj analizēt mārketinga vidi un noteikt peļņu nodrošinošas biznesa iespējas. - Diskusijas auditorijā. Situācijas uzdevumi.
2. Izprot produkta uztveri veidojošos faktorus un mehānismu. Spēj vadīt jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas procesu. Spēj īstenot mārketinga aktivitātes atbilstoši produkta dzīves cikla posmiem. Spēj analizēt uzņēmuma produktu sortimentu un pielietot mārketinga instrumentus tā vadīšanai. - Praktiskie darbi nodarbībās. Grupas projekts. Eksāmens
3. Spēj pielietot cenu kā mārketinga instrumentu. - Praktiskie darbi nodarbībās. Grupas projekts. Eksāmens.
4. Izprot distribūcijas sistēmas lomu mārketinga miks-ā, spēj novērtēt distribūcijas elementu kopsakarību, identificēt produktam atbilstošus realizācijas kanālus. - Praktiskie darbi nodarbībās. Grupas projekts. Eksāmens.
5. Izprot mārketinga pētīšanas likumsakarības, spēj identificēt tirgus situācijai atbilstošas mērķtiecīgas mārketinga pētīšanas aktivitātes un īstenot tās. Izprot dažādu tirgu atšķirības un spēj izstrādāt tirgus specifikai atbilstošas atšķirīgas mārketinga aktivitātes. - Eksāmens. Grupas projekta izstrāde un prezentācija. Citu projektu vērtēšana. Progresa ziņojumi.
6. Spēj veikt tirgus segmentēšanu, izvēlēties atbilstošu mērķtirgu, izstrādāt pozicionēšanas stratēģiju un taktiku. Spēj novērtēt zīmola lomu mārketinga aktivitāšu lokā, spēj izstrādāt produktam atbilstošu zīmola stratēģiju. - Diskusijas auditorijā. Situācijas uzdevumi.
7. Pārzina mārketinga komunikācijas instrumentus, spēj izstrādāt produktam atbilstošu mārketinga komunikācijas programmu. - Grupas projekts. Eksāmens.
8. Spēj pielietot dažādus instrumentus mārketinga stratēģijas izstrādē. Spēj salīdzināt, izvērtēt, pretstatīt, apšaubīt, kritizēt dažādus rādītājus mārketinga vadības efektivitātes noteikšanā. Spēj analizēt iegūtos rezultātus un veikt secinājumus. - Eksāmens. Grupas projekta izstrāde un prezentācija. Citu projektu vērtēšana. Progresa ziņojumi.
9. Eksāmens. Eksāmena mērķis ir demonstrēt studenta spēju pielietot kursa ietvaros apgūtās zināšanas. Eksāmena darbs ietver problēmsituāciju risinājumus, kurā jāsniedz un jāpamato atbildes atbilstoši kursā apgūtajām zināšanām. - Individuāls mājas eksāmens.
10. Kursa gala vērtējums. Veidojas no grupas projekta satura, izstrādes progresa kvalitātes un tā prezentācijas vērtēšanas, 2 mājas eksāmenu vērtēšanas, kas aptver visu kursa saturu, dalības auditorijas darbā, tostarp kolēģu prezentāciju vērtēšanas. - Gala vērtējums tiek iegūts summējot vērtējumus no visiem kursa pārbaudījumiem atbilstoši tiem noteiktajam īpatsvaram.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ekonomikā un vadībzinībās

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]