IUE407 Tirgzinības

Kods IUE407
Nosaukums Tirgzinības
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane, Baiba Levina
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiek aplūkoti tirgzinību procesi uzņēmumā, to ieviešanas, analīzes un kontroles mehānismi. Kursā ir iekļauti jautājumi, kas saistīti ar tirgzinību kompleksa izstrādi un ieviešanu uzņēmumā, preces dzīves cikla vadīšanu, jaunas preces ieviešanu tirgū un tās konceptuālajām nostādnēm, informācijas aprites procesu ieviešanai. Īpaša uzmanība tiek veltīta uzņēmuma konkurētspējas analīzei un paaugstināšanai tirgus globalizācijas apstākļos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir attīstīt studentiem zināšanās par tirgzinību metodēm un to praktisku izmantošanu uzņēmējdarbībā. Priekšmeta uzdevumi: Attīstīt studentu prasmi izvērtēt situāciju un izvēlēties atbilstošo tirgzinību metodi situācijas veiksmīgai atrisināšanai; Attīstīt studentu prasmi ģenerēt, grupēt, atlasīt, izvērtēt un izmantot dažādas idejas mārketinga jomā; Sniegt priekšstatu tirgzinību plānošanas, vadīšanas un kontroles metodēm un to izmantošanas iespējām; Attīstīt teorētisko zināšanu tirgzinību jomā izmantošanas un praktiskās pielietošanas iemaņas; Veicināt vispārējo prasmju attīstību un prasmi prezentēt individuālās idejas grupā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noteikt un analizēt dažādus mārketinga problēmsituācijas. - Testi ar teorētiskajiem un praktiskajiem uzdevumiem. Lai veiksmīgi nokārtotu testu, ir jāatbild pareizi uz vismaz 70% jautājumu.
Spēj analizēt konkrētas situāciju un izdarīt patstāvīgus secinājumus par mārketinga kompleksa izmantošanu organizācijas mārketinga procesā. - Praktiskie darbi nodarbībās.
Spēj noteikt rādītājus mārketinga efektivitātes, vai tirgus rādītājus, aprēķināt uzņēmuma darbību raksturojošos rādītājus. Spēj analizēt iegūtos rezultātus un veikt secinājumus. - Praktiskais darbs nodarbībā. Tests ar teorētiskajiem un praktiskajiem uzdevumiem. Lai veiksmīgi nokārtotu testu, ir jāatbild pareizi uz vismaz 70% jautājumu.
Spēj patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju par konkrētu jautājumu. Spēj analizēt šo informāciju un pasniegt to citiem. - Prezentācijas sagatavošana PowerPoint programmā. Patstāvīga darba rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Spēj risināt izvirzīto problēmu un sniegt priekšlikumus problēmas atrisināšanai. - Individuālie vai grupas uzdevumi. Iegūto rezultātu prezentēšana nodarbībā.
Priekšzināšanas Mācību priekšmetam ir integrējoša loma, jo tas apvieno zināšanas, kas iegūtas ekonomikā, uzņēmējdarbības vadīšanā uzņēmējdarbības plānošanā, u.c. Vēlamas priekšzināšanas ekonomikā un vadībzinātnē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents I.Andersone Kalnciema 6-509 2 18.15 - 21.00 * * * * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents I.Andersone Kalnciema 6-509 2 18.15 - 21.00 * * * * * * * * * * *
RIKR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents I.Andersone Kalnciema 6-509 2 18.15 - 21.00 * * * * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents I.Andersone Kalnciema 6-223 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents I.Andersone Kalnciema 6-321 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-223 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-303 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-223 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-303 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Mācību biroja vadītājs B.Levina Kalnciema 6-311 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]