IUE135 Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana

Kods IUE135
Nosaukums Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Rita Greitāne, Elīna Gaile-Sarkane
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Sadales kanāli, to veidi. Vairumtirdzniecības organizācijas un tirdzniecības veidi. Noliktavu saimniecība, transporta saimniecība, preču uzglabāšana un transportēšana. Mazumtirdzniecības organizācijas, tirdzniecības veidi, veikali. Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem. Darbu plānošana, vadīšana, organizēšana un kontrole tirdzniecības uzņēmumā. Tirdzniecību reglamentējošā likumdošana un normatīvi. Ekonomiski efektīvāko sadales kanālu izvēle..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir sistematizēt un padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas tirgzinībās. Pēc mācību priekšmeta apgūšanas studentam ir jāprot saskatīt un identificēt problēmsituācijas, kas saistītas ar mazum- un vairumtirdzniecības jautājumiem, tās analizēt un atrast iespējami vislabāko risinājumu. Uzdevumi: Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un tirgus dalībnieku; Izprast atšķirības starp dažādiem sadales kanālu veidiem un prast izvēlēties visefektīvāko sadales veidu pārdošanas operāciju optimizēšanas nolūkiem; Prast analizēt un novērtēt mazumtirdzniecības organizācijas veidus; Prast analizēt situāciju nozarē un pieņemt atbilstošus lēmumus mazum- un vairumtirdzniecības vadīšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot analizēt situācija nozarē, noteikt attīstības tendences. - Situāciju analīze, vērtēšana ar atzīmi.
Prot noteikt mērķa tirgu mazumtirdzniecībā un/vai vairumtirdzniecībā. - Situāciju analīze, kontroldarbi,vērtēšana ar atzīmi.
Prot analizēt kopējo staratēģiju ietekmējošos kontrolējamos un nekontrolējamos faktorus. - Situāciju analīze, vērtēšana ar atzīmi.
Prot plānot m/t taktiku. - Prezentācijas, vērtēšana ar atzīmi.
Prot analizēt atrašanās vietu. - Prezentācijas, vērtēšana ar atzīmi.
Prot izveidot komunikāciju kompleksu mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā. - Situāciju analīze, vērtēšana ar atzīmi.
Spēj noteikt pircēju apkalpošanu veidojošos elementus, tās ietekmi uz uzņēmuma tēlu. - Gala pārbaudījums: eksāmens, vērtēšana ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas IUE123 .Tirgzinības

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RIKU0 2. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Greitāne Kalnciema 6-409 0 09:00 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Greitāne Kalnciema 6-409 0 09:00 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. R.Greitāne Kalnciema 6-409 0 10:40 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]