IUE126 Kvalitātes vadīšana

Kods IUE126
Nosaukums Kvalitātes vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Rita Greitāne, Jānis Pildavs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kvalitātes būtība, definīcijas un ekonomiskie modeļi. Produkcijas kvalitātes rādītāji, to ekonomiskā nozīme, ISO-9000 standartu kopums, to ekonomiskā un izmantošana. Kvalitātes sistēma - TQM. Produkcijas kvalitātes sertifikācija. Kvalitātes kontrole. Kvalitātes līmeņa mērīšana, kvalitāte un produkcijas konkurētspēja..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķi: • Spēt definēt kvalitātes vadības sistēmu organizācijā un izskaidrot, kāpēc tā ir vadīšanas galvenā funkcija. • Izprast kvalitātes sistēmas. • Prast izmantot kvalitātes vadīšanas tehnikas. • Zināt ISO standartus. • Apzināties vides problēmas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot lietot svarīgākās kvalitātes vadīšanas metodoloģijas. - Lietišķās spēles. Diskusijas.
Prot veikt elementārāko kvalitātes sistēmas analīzi, balstoties uz ISO 9000 sērijas standartiem. - Diskusija grupās.
Saprot kādas ir vides problēmas un kādu vietu ieņem kvalitātes sistēmu realizācija vides problēmu risināšanā. - Gala pārbaudījums - Ieskaites darbs (Pieteikums kvalitātes balvas saņemšanai).
Priekšzināšanas Mikroekonomika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]