IUE126 Kvalitātes vadīšana

Kods IUE126
Nosaukums Kvalitātes vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Rita Greitāne, Jānis Pildavs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kvalitātes būtība, definīcijas un ekonomiskie modeļi. Produkcijas kvalitātes rādītāji, to ekonomiskā nozīme, ISO-9000 standartu kopums, to ekonomiskā un izmantošana. Kvalitātes sistēma - TQM. Produkcijas kvalitātes sertifikācija. Kvalitātes kontrole. Kvalitātes līmeņa mērīšana, kvalitāte un produkcijas konkurētspēja..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķi: • Spēt definēt kvalitātes vadības sistēmu organizācijā un izskaidrot, kāpēc tā ir vadīšanas galvenā funkcija. • Izprast kvalitātes sistēmas. • Prast izmantot kvalitātes vadīšanas tehnikas. • Zināt ISO standartus. • Apzināties vides problēmas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot lietot svarīgākās kvalitātes vadīšanas metodoloģijas. - Lietišķās spēles. Diskusijas.
Prot veikt elementārāko kvalitātes sistēmas analīzi, balstoties uz ISO 9000 sērijas standartiem. - Diskusija grupās.
Saprot kādas ir vides problēmas un kādu vietu ieņem kvalitātes sistēmu realizācija vides problēmu risināšanā. - Gala pārbaudījums - Ieskaites darbs (Pieteikums kvalitātes balvas saņemšanai).
Priekšzināšanas Mikroekonomika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]