IRO317 Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

Kods IRO317
Nosaukums Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Judīte Jakubāne, Vladimirs Šatrevičs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Uzņēmējdarbības sfēras Latvijā. Uzņēmējdarbības procesu organizēšana. To organizatoriski tiesiskās formas. Uzņēmējdarbības veikšanai .
nepieciešamie resursi. Plānošanas veidi un nozīme uzņēmējdarbībā. Plānu veidi. Plānošanas būtība. Plānu rādītāju sistēma..
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē un pirmajā mācību semestrī, t.i, mikroekonomikā, mārketingā, uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā (l.daļa) un kalpo kā bāze otrajā mācību gadā apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas:.
• ekonomikā;.
• likumdošanā;.
• datormācībā;.
• tirgzinībās;.
• matemātikā;.
• ekonomiskajā statistikā;.
• mācīšanās metodēs;.
• statistikā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Vispārīgais mērķis Organizēšana un plānošana ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par komercdarbības (uzņēmējdarbības) procesiem, to plānošanu un nodrošināšanu. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi Izprast: • komercdarbības pamatnostādnes • prast novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, izveidot uzņēmumu • plānot uzņēmuma resursus • izstrādāt un novērtēt biznesa plānu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot komercdarbības pamatnostādnes - Kontroldarbs, eksāmens.
Spēj izstrādāt un novērtēt biznesa plānu - Biznesa plāna izstrāde un aizstāvēšana.
Spēj novērtēt komercuzņēmumu juridisko statusu, izveidot uzņēmumu - Kontroldarbs, eksāmens.
Spēj plānot uzņēmuma resursus - Kontroldarbs, eksāmens.
Priekšzināšanas IRO310 ,Tirgus analīze un tirgzinības stratēģija

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
CIKU0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc. G.Mata RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 10:45 - 14:45
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]