IUV443 Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati

Kods IUV443
Nosaukums Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Daina Ose
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiesisku darījumu jēdziens un to dalībnieki. Tiesisku darījumu sastāvs un forma. Līgumu slēgšanas galvenie noteikumi. Saistības un prasījumi no neatļautas darbības. Vaina kā civiltiesiskās atbildības pamats. Vainas pakāpes.Ķīlas tiesības un izpirkuma tiesības. Valdījums un īpašuma tiesības. Civiltiesiskā atbildība, gribas īstums, līgumu slēgšanas brīvība. Darba līgumi, darba tiesiskās attiecības, to aizsardzība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Balstoties uz LR normatīvajiem aktiem un juridisko praksi, priekšmeta nolūks ir dot studentiem zināšanas un iemaņas Civiltiesībās un darba tiesībās, kā arī juridiskas dabas problēmu risināšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt analizēt juridiskos jautājumus , izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties no pārkāpumiem civiltiesību jomā. - Vingrinājumi, kontroldarbi.
Prast teorētiskās zināšanas piemērot civiltiesisko attiecību risināšanā. - Lekcijas, vingrinājumi, kontroldarbi, diskusijas, situāciju analīze. Pārbaudes veids - eksāmens.
Priekšzināšanas nav prasību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-419 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-419 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. D.Ose Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]