IUV438 Mazā biznesa vadīšana

Kods IUV438
Nosaukums Mazā biznesa vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Elīna Gaile-Sarkane, Judīte Jakubāne, Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzņēmējdarbības sākšanas limitējošie faktori. Viena cilvēka uzņēmums. Ģimenes uzņēmums.Vairāku cilvēku uzņēmējdarbība. Uzskaites, atskaites un kontroles sistēmas mazā uzņēmumā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt teorētiskās un profesionālās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Iepazīties ar LR likumdošanu, kas ietekmē mazā biznesa vadīšanu. Novērtēt reālo uzņēmējdarbības rezultātu pagājušajā periodā gan nākotnē. Noteikt nepieciešamos resursus Mazā biznesa vadīšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj orientēties mazo biznesu regulējošajos normatīvajos aktos. - Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas ieskaites darbā.
Prot veikt cenu aprēķinus vadoties pēc – izmaksām, konkurentu cenām, pieprasījuma un nodokļu politikas. - Par minēto tēmu studentiem paredzēts patstāvīgais darbs, kā arī jautājumi ieskaites darbā.
Prot veikt pašizmaksas kalkulāciju, kā arī uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu pēc apgrozījuma modes. - Par minēto tēmu studentiem paredzēti 2 patstāvīgie darbi, kā arī jautājumi ieskaites darbā.
Pārzina informācijas plūsmas veidošanu uzņēmumā. - Savas zināšanas un spējas studenti parāda ieskaites darbā.
Prot analizēt uzņēmuma peļņas palielināšanas, izmaksu pazemināšanas faktorus. Spēj izstrādāt galvenos pasākumus (normālos, darbību ievērojami apgrūtinošos apstākļos). - Par minēto tēmu studentiem paredzēts patstāvīgais darbs, kā arī jautājumi ieskaites darbā.
Priekšzināšanas nav prasību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]