IUV321 Uzņēmējdarbības vadīšana

Kods IUV321
Nosaukums Uzņēmējdarbības vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Ilona Ezera, Jānis Ieviņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Vadīšanas mērķi, to izvēle. Uzņēmuma organizātoriskās formas. Uzņēmuma ārējā un iekšējā vide. Pārmaiņu veidošana. Darbības kontrole. Risks.Konfliktu vadīšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par vadīšanas modeļiem un to izmantošanas lietderīgumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Attīstīt prasmi izmantot sistēmpieeju un situācijas pieeju problēmu atklāšanai un risināšanai, nostiprināt prasmi identificēt un novērtēt uzņēmuma attīstību ietekmējošos faktorus, novērtēt uzņēmuma iekšējo potenciālu, argumentēti pieņemt lēmumus uzņēmuma vadīšanā
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast tautsaimniecībā notiekošos procesus un uzņēmuma darbības kopsakarības - Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens. Kritērijs: students demonstrē spēju izmantot sistēmpieeju problēmu un to cēloņu atklāšanai
Prot noteikt un formulēt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē - Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens. Kritērijs: prot mērķtiecīgi izmantot vides analīzes metodes situācijas novērtēšanai un uzņēmuma darbības virziena noteikšanai
Spēj izvēlēties un pielietot metodes vadīšanas procesa efektivitātes paaugstināšanai - Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens. Kritērijs: prot izmantot vadīšanas integrālo struktūru, praktiskajos darbos demonstrē spēju izmantot situācijas pieeju problēmu risināšanai
Prot novērtēt pārvaldes organizatorisko struktūru lietderīgumu - Patstāvīgie un praktiskie darbi, eksāmens. Kritērijs: pārzina organizatorisko struktūru veidus un demonstrē spēju veikt nepieciešamās strukturālās izmaiņas
Prot pieņemt pamatotus vadīšanas lēmumus - Praktiskie darbi, eksāmens. Kritērijs: pārzina lēmumu pieņemšanas tehnoloģiju un demonstrē spēju novērtēt lēmumus no ekonomiskā un ētiskā aspekta
Priekšzināšanas Iepriekšējos studiju pusgados iegūtās zināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. I.Ezera Kalnciema 6-411 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. I.Ezera Kalnciema 6-411 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Doc. I.Ezera Kalnciema 6-411 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. I.Ezera Kalnciema 6-411 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-419 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents V.Šatrevičs Kalnciema 6-419 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Ezera Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Ezera Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Ezera Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Ezera Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]