IUV305 Personāla vadīšana (pamatkurss)

Kods IUV305
Nosaukums Personāla vadīšana (pamatkurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Gunta Maurāne, Indra Ruperte, Sarmīte Gailīte, Iveta Ozoliņa-Ozola
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Personāla vadīšanas raksturojums un nozīme. Personāla vadīšanas mērķi un funkcijas. Nepieciešamā darbaspēka plānošana, meklēšana, atlase un ievadīšana darbā. Uzņēmuma darbinieku motivēšana un darba attiecību vadīšana (konfliktsituāciju risināšana, stresa līmeņa vadīšana)..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
1) Palīdzēt izprast personāla vadīšanas procesa pamatprincipus un nozīmi. 2) Attīstīt praktiskas iemaņas personāla politikas veidošanā un realizēšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot personāla vadīšanas nozīmi, mērķus un uzdevumus. - Pārbaudes darbs
Prot noteikt nepieciešamos personāla resursus - Uzdevumu risināšana
Prot analizēt un novērtēt darba piedāvājuma sludinājumu efektivitāti - Pārbaudes darbs
Spēj aprakstīt efektīvas personāla atlases pricipus - Pārbaudes darbs
Prot izvēlēties atbilstošus motivēšanas veidus - Pārbaudes darbs
Prot izvēlēties atbilstošas konfliktsituāciju risināšanas taktikas - Pārbaudes darbs
Priekšzināšanas -

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]