IUV305 Personāla vadīšana (pamatkurss)

Kods IUV305
Nosaukums Personāla vadīšana (pamatkurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Iveta Ozoliņa-Ozola, Indra Ruperte, Sarmīte Gailīte
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Personāla vadīšana ir studiju kurss, kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast personāla vadīšanas procesus un attīstīt praktiskās iemaņas uzņēmuma personāla vadīšanā. Studiju kursa galvenās tēmas ir šādas: efektīvā personāla vadīšana, personāla plānošana, meklēšana, atlase, ievadīšana darbā, profesionālais stress, personāla apmācība un attīstība, darba snieguma novērtēšana. Studiju kursa praktiskie uzdevumi ir veicami nodarbību un ārpus nodarbību laikā, individuāli un nelielās studentu grupās. Studenta sekmes studiju kursā tiek vērtētas visa studiju kursa garumā ar praktisko uzdevumu, pārbaudes darbu un ieskaites darba palīdzību..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir nodrošināt, ka tiek sasniegti studiju kursa rezultāti un tādējādi studiju kursa noslēgumā studējošie ir ieguvuši vai attīstījuši zināšanas personāla vadīšanas pamatfunkcijās, prasmes veidot amata kvalifikācijas prasības, darba sludinājumu, darba intervijas jautājumus, darbinieku ievadīšanas darbā, mācību un darba snieguma novērtēšanas plānu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj paskaidrot personāla un tā efektīvās vadīšanas nozīmi uzņēmumos. - Grupu darbi, prezentācija; 1. pārbaudes darbs; ieskaites darbs; nodarbību apmeklējums, aktivitāte.
Spēj demonstrēt izpratni par personāla plānošanas procesu un metodēm. - Grupu darbi; 2. pārbaudes darbs; ieskaites darbs; nodarbību apmeklējums, aktivitāte.
Spēj aprakstīt galvenos konceptus un metodes, kas tiek pielietotas efektīvajai personāla vadīšanai. - Individuālie uzdevumi par uzdoto amatu; grupu darbi, prezentācija; 3.-6. pārbaudes darbi; ieskaites darbs; nodarbību apmeklējums, aktivitāte.
Pārzina personāla vadīšanas normatīvo regulējumu. - Individuālie uzdevumi par uzdoto amatu; grupu darbi; 1.-3. pārbaudes darbi; ieskaites darbs; nodarbību apmeklējums, aktivitāte.
Spēj analizēt personāla meklēšanu, atlasi, profesionālās adaptācijas veicināšanu, apmācības un attīstību, darba snieguma novērtēšanu, kā arī formulēt risinājumus šo procesu pilnveidošanai. - Individuālie uzdevumi par uzdoto amatu; grupu darbi; ieskaites darbs; nodarbību apmeklējums, aktivitāte.
Priekšzināšanas Zināšanas uzņēmuma vadīšanas pamatos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 I Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-321 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-419 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 I Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-321 0 10.15 - 11.50
1 Lekc. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-419 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDGI0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-419 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 I Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-308 0 10:00 - 12:00
1 Lekc. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
2020/2021 gada rudens semestris
RICU0 3. kurss, 1+5 grupa
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 12:40 - 15:30
RICU0 3. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents I.Ozoliņa-Ozola Kalnciema 6-409 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 4. kurss, 4+5 grupa
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 12:40 - 15:30
RICUN 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. S.Gailīte Kalnciema 6-409 0 12:40 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]