IUV204 Grāmatvedība

Kods IUV204
Nosaukums Grāmatvedība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Mācībspēks Nataļja Lāce, Lolita Tīse
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Grāmatvedības darba organizācija. Grāmatvedības konta jēdziens. Divkāršā ieraksta princips. Uzņēmuma saimnieciskas darbības finansiālā rezultāta noteikšana. Naudas līdzekļu uzskaite. Norēķinu personas. Krājumu uzskaites metodes. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina metodes. Darba samaksas aprēķins..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir radīt studentam izpratni par uzņēmuma saimniecisko darbību un galvenajiem grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt grāmatvedības uzskaites pamatus; izprast uzņēmuma saimniecisko līdzekļu, to avotu un saimniecisko procesu, kā arī to finansiālā rezultāta uzskaiti, ievērojot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot iegrāmatot saimnieciskās operācijas pēc divkāršā ieraksta principa. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj izvēlēties uzņēmumam atbilstošāko grāmatvedības uzskaites formu. - Veikt atbilstošo tēmu praktiskos darbus pēc vienkāršotās grāmatvedības uzskaites formas, izmantojot saimniecisko operāciju uzskaites grāmatu, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot veikt naudas līdzekļu uzskaiti saskaņā ar LR likumdošanu. - Jāprot kārtot atbilstošus uzskaites reģistrus un uzskaitīt ārvalstu valūtā veiktos darījumus, izpildot atbilstošās tēmas praktisko darbu un saņemot par to pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot veikt norēķinu uzskaiti ar norēķinu personām. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktisko darbu, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj krājumu uzskaitei izmantot periodiskās un nepārtrauktās inventarizācijas metodi. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam izmantot divas metodes- lineāro metodi un atlikuma samazināšanas metodi. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktisko darbu, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējunu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot aprēķināt darbiniekiem darba samaksu un veikt ieturējumus no tās. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktisko darbu, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, Makroekonomika, Nodokļi uzņēmējdarbībā, Saimnieciskās un darba tiesības

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. L.Tīse Kalnciema 6-513 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lekt. L.Tīse Kalnciema 6-513 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lekt. L.Tīse Kalnciema 6-513 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lekt. L.Tīse Kalnciema 6-513 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. L.Tīse Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. L.Tīse Kalnciema 6-309 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. L.Tīse Kalnciema 6-309 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]