IUV204 Grāmatvedība

Kods IUV204
Nosaukums Grāmatvedība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Mācībspēks Lolita Tīse
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss ietver tēmas, kas nodrošina teorētiskās un praktiskās iemaņas, lai studiju kursa noslēgumā studenti izprastu bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanu. Studiju kursā tiks aplūkoti šādi jautājumi: grāmatvedības darba organizācija; divkāršā ieraksta sistēma; ieņēmumu un izdevumu uzskaite; pamatlīdzekļu uzskaite; krājumu uzskaites metodes; naudas līdzekļu uzskaite; debitoru un kreditoru uzskaite; darba samaksas aprēķins; gada pārskats, tā sastāvdaļas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir radīt studentam izpratni par uzņēmuma saimniecisko darbību no grāmatvedības uzskaites viedokļa. Studiju kursa uzdevumi: apgūt grāmatvedības uzskaites pamatus; izprast uzņēmuma saimniecisko līdzekļu, to avotu un saimniecisko procesu, kā arī to finansiālā rezultāta uzskaiti, ievērojot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot apkopot un sistematizēt grāmatvedības objektus. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot iegrāmatot saimnieciskās operācijas ar divkāršā ieraksta metodi. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj noteikt saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Izprot krājumu uzskaites metodes. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Izprot naudas līdzekļu uzskaiti saskaņā ar LR likumdošanu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot aprēķināt darbiniekiem darba samaksu un veikt ieturējumus no tās. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Izprot bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Priekšzināšanas Ekonomika. Saimnieciskās un darba tiesības. Nodokļi un nodevas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICO0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-223 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-321 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-309 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Lektors L.Tīse Kalnciema 6-309 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]