IUV204 Grāmatvedība

Kods IUV204
Nosaukums Grāmatvedība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Mācībspēks Nataļja Lāce, Lolita Tīse
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Grāmatvedības darba organizācija. Grāmatvedības konta jēdziens. Divkāršā ieraksta princips. Uzņēmuma saimnieciskas darbības finansiālā rezultāta noteikšana. Naudas līdzekļu uzskaite. Norēķinu personas. Krājumu uzskaites metodes. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina metodes. Darba samaksas aprēķins..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir radīt studentam izpratni par uzņēmuma saimniecisko darbību un galvenajiem grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem. Studiju priekšmeta uzdevumi: apgūt grāmatvedības uzskaites pamatus; izprast uzņēmuma saimniecisko līdzekļu, to avotu un saimniecisko procesu, kā arī to finansiālā rezultāta uzskaiti, ievērojot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot apkopot un sistematizēt grāmatvedības objektus. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot iegrāmatot saimnieciskās operācijas ar divkāršā ieraksta metodi. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj noteikt saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Izprot krājumu uzskaites metodes. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Izprot naudas līdzekļu uzskaiti saskaņā ar LR likumdošanu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Prot aprēķināt darbiniekiem darba samaksu un veikt ieturējumus no tās. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Izprot bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanu. - Obligāti izpildīt atbilstošās tēmas praktiskos darbus, saņemot pozitīvu pasniedzēja vērtējumu. Tas ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Priekšzināšanas Ekonomika. Saimnieciskās un darba tiesības. Nodokļi un nodevas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Tīse Kalnciema 6-523 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Tīse Kalnciema 6-523 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Tīse Kalnciema 6-523 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Tīse Kalnciema 6-523 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. L.Tīse Kalnciema 6-523 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Tīse Kalnciema 6-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. L.Tīse Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Tīse Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. L.Tīse Kalnciema 6-309 0 12:30 - 17:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]