TDT303 Rezervju loģistika

Kods TDT303
Nosaukums Rezervju loģistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Margarita Urbaha
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Krājumu būtība, veidi un klasifikācija. Krājumu vadības matemātiskie modeļi. Garantijas krājumu veidošanas ekonomika. Krājumu iepirkšanas organizēšana. Krājumu vadīšanas koncepcijas, mērķi un uzdevumi. Krājumu vadīšanas metodes. Servisa loģistikas sistēmas izveidošana. Servisa līmeņu vērtēšana. Patērētāju nodrošināšana ar rezerves daļām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēs sastādīt un analizēt dažādus determinētā, kā arī nejaušā pieprasījuma krājuma modeļus, kas ir raksturīgi ekonomikas un transporta nozarēm. Spēs veikt aprēķinus, vadoties pēc modeļiem, izmantojot lietišķu programmu paketes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot analizēt un sastādīt dažādus krājuma vadības modeļus - Patstāvīgais darbs datorklasē: praktiskie darbi un to aizstāvēšana. Ieskaite.
Prot veikt izvēli par determinētā vai varbūtiskā modeļa izmantošanu - Patstāvīgais darbs datorklasē: praktiskie darbi un to aizstāvēšana. Ieskaite.
Prot risināt uzdevumus ar analītiskām un grafiskām metodēm - Patstāvīgais darbs datorklasē: praktiskie darbi un to aizstāvēšana. Ieskaite.
Prot izmantot programmu paketes uzdevumu risināšanai - Patstāvīgais darbs datorklasē: praktiskie darbi un to aizstāvēšana. Ieskaite.
Priekšzināšanas matemātika, loģistika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]