TDT204 Transporta aspekti loģistikā

Kods TDT204
Nosaukums Transporta aspekti loģistikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Mihails Larins, Margarita Urbaha
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pasažieru pārvadājumu un kravu piegādes sistēmu transporta-loģistikas projektēšana un vadība. Kravu piegādes sistēmas kvalitātes novērtēšana. Pasažieru starppilsētu un pilsētas pārvadājumu transporta apkalpošanas situācijas modelēšana. Transporta makro sistēmu loģistikas vadība.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets "Transporta aspekti loģistikā" sniedz studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par loģistikas sistēmu un koncepciju būtību un pielietojumu transporta jomā, kā arī par kravu un pasažieru piegādes sistēmu veidošanas, novērtēšanas un modelēšanas metodēm
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot loģistikas sistēmu un koncepciju būtību, spēj raksturot tās - Eksāmens
Prot izveidot un realizēt pasažieru un/vai kravu pārvadājumu modeli - Laboratorijas darbs
Prot novērtēt kravu un/vai pasažieru piegādes sistēmu kvalitāti - Praktiskais darbs
Pārzina transporta koridoru veidošanas metodiku un prot pielietot to ikdienas darba vajadzībām - Eksāmens
Priekšzināšanas Transporta sistēmu funkcionēšana, loģistika (pamatkurss)

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]