TDT203 Transporta iekraušanas iekārtas

Kods TDT203
Nosaukums Transporta iekraušanas iekārtas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz vispārīgas ziņas par transporta iekraušanas iekārtu konstrukcijām, slodzēm, kas darbojās uz mašīnām, kravu iekraušanas darbu veikšanas tehnoloģiju. Priekšmeta ietvaros tiek apskatīti drošības mehānismi, bloķēšanas iekārtas un aizsardzības līdzekļi, to piemērošanas nepieciešamība un kārtība. Īpaša uzmanība tiek pievērsta drošības tehnikas noteikumiem un pasākumiem, veicot iekraušanas iekārtu remontu; tiek sniegtas prasības apkalpojošā personāla kvalifikācijai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta pasniegšanas mērķis ir transporta iekraušanas iekārtu studēšana. Priekšmeta uzdevums ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt pamatzināšanas par iekraušanas mehānismu un ierīču konstrukciju un tehnisko apkopi; lekcijās parādīt teorētisko jautājumu saistību ar praksi un iemācīt risināt praktiskos uzdevumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studentam ir priekštats par transporta iekraušanas iekārtu konstrukciju un galvenajiem tehnoloģiskiem raksturojumiem. Studentam ir priekštats par transporta iekraušanas iekārtu bloķēšanas ierīcēm, to aizsardzības līdzekļiem no apkalpojoša personāla nepareizām darbībām. - Uzdevumu risināšana – praktiskie darbi. Kontroldarbs. Eksāmens.
Student zina slodžu, kas darbojas uz galvenajiem transporta iekraušanas iekārtu elementiem, noteikšanas kārtību. Students zina transprota iekraušanas iekārtu uzbūvi un drošas ekspluatācijas noteikumus. - Uzdevumu risināšana – praktiskie darbi. Kontroldarbs. Eksāmens.
Students prot strādāt ar speciālo tehnisko literatūru, rokasgrāmatām un standartiem. Students spēj aprēķināt galvenos nesošos transporta iekraušanas iekārtu elementus. - Uzdevumu risināšana – praktiskie darbi. Kontroldarbs. Eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika, tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, mehānika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]