TDT201 Lietišķā mehānika

Kods TDT201
Nosaukums Lietišķā mehānika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Vladislavs Ņesterovskis, Pavithra Nagaraj, Ali Arshad
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Priekšmets „Lietišķā mehānika” sastāv no trim daļām: materiālu pretestība, mašīnu un mehānismu teorija un mašīnu elementi. Tiek atspoguļota aprēķinu shēmu un matemātisko modeļu izveide reālām konstrukcijām stiprības un stingrības analīzei. Sevišķa uzmanība ir veltīta atsevišķām mašīnu detaļām, kā arī visperspektīvākajiem savienojumiem un pārnesumiem. Atsevišķās nodaļās dotas galvenās teorētiskās sakarības un formulas, kas nepieciešamas tehnisko uzdevumu risināšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar lietišķās mehānikas pamatiem. Nodrošināt iespēju studentiem iegūt zināšanu par mašīnu elementiem, konstrukcijām un aprēķinu metodēm.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izmantot mūsdienīgās pamatmetodes izturības, stingrības un konstrukcijas noturības aprēķinu veikšanai. - Eksāmeni. Praktiskie darbi. Laboratorijas darbi.
Prot veikt konstrukcijas elementu stiprības, stingrības un noturības aprēķinus. - Eksāmeni. Praktiskais darbs, eksāmens.
Prot izveidot dažādas mehānisma aprēķina shēmas, veikt to kinemātisko un dinamisko analīzi. - Eksāmeni. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
Prot veikt vārpstas, ķēžu, ķīļsiksnas un zobrata pārvadu pamat aprēķinus un konstruēt tos. - Eksāmeni. Mājas darbs, praktiskais darbs.
Spēj veikt vītņu un skrūvju savienojumu analīzi. - Eksāmeni. Laboratorijas darba aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika, mehānika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMCL0 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad Lauvas iela 8-312 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMCL0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad Lauvas iela 8-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad Lauvas iela 8-301 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]