TDT101 Ievads specialitātē

Kods TDT101
Nosaukums Ievads specialitātē
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Margarita Urbaha
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Darbības transporta sfērā pamatvirzieni. Latvijas transporta sistēmas struktūra. Maģistrālo transporta veidu salīdzinošais raksturojums. Autotransporta, dzelzceļa, gaisa, ūdens (upju un jūras) un cauruļvadu transporta tehniski ekonomiskie rādītāji. Multimodālie un intermodālie pārvadājumi. Transporta nozares attīstība. Latvijas transporta un loģistikas uzņēmumu raksturojums. .
Transporta sistēmu inženiera vieta un loma tautsaimniecībā. Studiju programmas „Transporta sistēmu inženierija” analīze. Profesijas standarta „Transporta sistēmu inženieris” vispārējais raksturojums..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamazināšanas par izvēlēto specialitāti, studiju programmu un tālākās izglītības iespējām. Sniegt pamatzināšanas par transporta nozares funkcionēšanas principiem, transporta veidiem, kā arī attīstības tendencēm nozarē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt profesijas standartu, prasības transporta sistēmu inženieriem un to pienākumus. - Pārbaudes veidi: praktiskie darbi. Kritēriji: spēja analizēt profesiju prasības.
Students spēj analizēt studiju programmas uzbūvi, nosaukt priekšmetu mērķus un saturu, specializācijas virzienus. - Pārbaudes veidi: praktiskie darbi un prezentācijas. Kritēriji: spēja atpazīt un nosaukt specializācijas virzienus, analizēt priekšmetu saturu un individuālajā kārtībā argumentēti izvēlēties izvēles priekšmetus savām turpmākajām mācībām.
Students spēj izprast transporta nozares pamatjēdzienus un vērtēt dažāda transporta veidu attīstības tendences. - Pārbaudes veidi: praktiskie darbi, prezentācijas un ieskaite. Kritēriji: spēja izprast un izvērtēt situāciju transporta nozarē.
Students spēj analizēt un salīdzināt dažādu transporta veidu funkcionēšanas principus un rādītājus. - Pārbaudes veidi: praktiskie darbi, prezentācijas un ieskaite. Kritēriji: spēja veikt dažādu transporta veidu funkcionēšanas rādītāju analīzi un salīdzināšanu pēc uzdotiem parametriem.
Priekšzināšanas Matemātikas un fizikas zināšanas vidusskolas līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]