TDM501 Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē

Kods TDM501
Nosaukums Datorizētā projektēšana transportmašīnbūvē
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Vladislavs Ņesterovskis, Sergejs Kuzņecovs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Apskatītas kopīgas projektēšanas un konstruēšanas darbu automatizācijas problēmas, automatizētas datormodelēšanas sistēmas, to uzbūve un darbības principi. Kurss sniedz padziļinātas zināšanas par galīgo elementu metodi, aptver visu analīzes procesu no tīkla izveidošanas līdz rezultātu izvērtēšanai (attiecībā uz detaļām un mezgliem). Transporta mašīnu konstrukciju optimizācijas teorijas pamati. Modelēšanas metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas par automatizētām projektēšanas metodēm, konstrukciju analīzi un automatizēto tehniskās dokumentācijas veidošanu. Pēc priekšmeta apgūšanas studenti pratīs projektēt dažādas sarežģītības pakāpes konstrukcijas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students prot pielietot jaunākās automatizēto projektēšanas sistēmu tehnoloģijas savā ikdienas darbā - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students spēj projektēt dažādas sarežģītības pakāpes detaļas Solidworks un NX vidē - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students prot veidot transpotmašīnu konstrukcijas optimizāciju izmantojot CAD programmatūru - Laboratorijas darbi, ieskaite
Student prot strādāt ar CAM tehnoloģijām - Laboratorijas darbi, ieskaite
Priekšzināšanas TDM001 ,Bakalaura darbs

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]