TDM224 Datorizētā konstruēšana transportmašīnbūvē (speckurss)

Kods TDM224
Nosaukums Datorizētā konstruēšana transportmašīnbūvē (speckurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Sergejs Kuzņecovs, Vladislavs Ņesterovskis, Pavithra Nagaraj
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Transportmašīnu detaļu un mehānismu automatizētās projektēšanas sistēmas. Darbības pamatprincipi ar grafiskām datorprogrammām. Detaļu un rasējumu veidošana. Automatizēta detaļu veidošana no lokšņu metāla Solidworks vidē. Mezglu un detaļu projektēšanas īpatnības. Metāla konstrukcijas un to stiprības un termisko spriegumu datorizētā analīze Solidworks vidē. Virsmas detaļu izveidošanas pamatprincipi Solidworks vidē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir padziļināt zināšanas par automatizētām projektēšanas metodēm, iepazīstināt ar lokšņu metāla un metinājumu funkcijām, ar liekto detaļu rediģēšanas funkcijām un metāla konstrukcijām, izmantojot Solidworks datorprogrammu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studentam ir priekšstats par lokšņu metāla moduļa iespējām Solidworks vidē - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students spēj projektēt detaļu no lokšņu metāla Solidworks vidē - Laboratorijas darbi, ieskaite
Studentam ir priekšstats par metinājumu un metāla konstrukciju veidošanas funkcijām Solidworks vidē - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students prot veidot vienkāršas metāla konstrukcijas - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students spēj konstruēt automobiļa pamatelementus, izmantojot virsmas Solidworks vidē - Laboratorijas darbi, ieskaite
Priekšzināšanas Pamatzināšanas matemātikā, rasēšanā, fizikā, mehānikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]