TDM205 Datorizētā projektēšana mašīnbūvē (pamati)

Kods TDM205
Nosaukums Datorizētā projektēšana mašīnbūvē (pamati)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Inženiergrafika
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Vladislavs Ņesterovskis, Sergejs Kuzņecovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Detaļu un mehānismu automatizētās projektēšanas sistēmas. Darbības pamatprincipi ar inženieru grafiskām paketēm. Detaļu un rasējumu veidošana Solidworks programmā. LVS EN ISO standarta būtība un nepieciešamība. Rasējumu veidošana Solidworks programmā, izmantojot dažus standartus. Lielas konstrukcijas projektēšanas īpatnības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir padziļināt zināšanas par automatizēto projektēšanas metodēm, pilnveidot prasmes automatizeto rasējumu veidošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students prot taisīt elektroniskos rasējumus. - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students zina tehniskā raksta izpildīšanas nosacījumus. - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students pazīst Amerikas un Eiropas sistēmu rasējumus un izprot to atšķirību. - Laboratorijas darbi, ieskaite
Students ir spējīgs pareizi izvietot izmērus griezumos un skatos, izmantojot Solidworks programmatūru. - Laboratorijas darbi, ieskaite
Izprot detaļu griezumu, izmēru un pozīciju izvietošanu kopsalikuma rasējumos. - Laboratorijas darbi, ieskaite
Priekšzināšanas Pamatzināšanas matemātikā, rasēšanā, fizika, mehānika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]