TAS515 Lietišķā kontinuuma teorija

Kods TAS515
Nosaukums Lietišķā kontinuuma teorija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Igors Pavelko
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmetā izklāstīti kontinuuma teorijas pamatjēdzieni, hipotēzes un lietišķas nozares. Sākumā izskatītas teorijas kopējās sastāvdaļas: spriegumu teorija, kinemātikas teorijas pamatvarianti, nepārtrauktas vielas kustības vienādojumi. Priekšmeta otrajā daļā tiek apskatīti kontinuuma pamatlikumi: cieta ķermeņa elastība, šķidrums un gāze, jonizēta viela, piezoelektrība. Trešajā daļā tiek izskatīti lietišķu uzdevumu atrisināšanas piemēri ar analītiskām un skaitliskām metodēm, galvenokārt no šķidruma un gāzes dinamikas. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais mērķis: iepazīt studējošos ar kontinuuma teorijas pamatiem, struktūru, sastāvdaļām, apakšnozares pamatlikumiem un problēmu atrisināšanas metodēm. Rezultātā jāsasniedz spējas analizēt reālu tehnisku problēmu un formulēt tās risināšanas uzdevumu ar kontinuuma teorijas metodēm, veikt aprēķina modeļa parametru pamatotu izvēli (ģeometrija, vielas īpašības, robežnosacījumi), mācēt analizēt praktiskā aprēķina rezultātus, iegūtus izmantojot standarta datorprogrammas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt tehnisku problēmu vai dabas parādību un formulēt tās risināšanas uzdevumu, izmantojot kontinuuma teorijas atbilstošo nozari. - Periodiskā kontrole, tehnisku problēmu vai dabas parādību apraksts patstāvīgā darbā un risināšanas metodes izvēles novērtēšana.
Students spēj risināt kontinuuma kinemātikas pamatuzdevumus. - Periodiskā kontrole, kontinuuma kinemātikas risināšanas metodes izvēles novērtēšana.
Students spēj risināt cieta deformējama kontinuuma uzdevumus. - Patstāvīgā darba rezultātu novērtēšana, eksāmens.
Students spēj risināt potenciālās plūsmas problēmas, izmantojot MATLAB. - Patstāvīgā darba rezultātu novērtēšana, eksāmens.
Students spēj formulēt viskoza šķidruma plūsmas problēmas un izvēlēties atbilstošu skaitliskās atrisināšanas metodi. - Periodiskā kontrole, eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika, mehānika, aerohidromehānika, gaisakuģu aerodinamika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]