TAS504 Sagrūšanas mehānika

Kods TAS504
Nosaukums Sagrūšanas mehānika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Izskatītas mūsdienu sagrūšanas mehānikas pamati un metožu praktiskā izmantošana: griffitsa teorija, spēku un enerģētisks līdzsvara nosacījums plaisas kontūrā, jēdziens par spriegumu intensitātes koeficientu un trim spriegumstāvokļu veidiem. Izanalizēti robežlīdzsvara kritēriji plastiskiem materiāliem: J–integrāļa kritērijs, plaisas atvēruma kritērijs. Vienkāršākā formā izklāstīti dinamikas uzdevumi. Sīkāk izskatītas noguruma plaisas, korozijas-noguruma plaisas un kritiskais spriegumu intensitātes koeficients korozijā Kscc..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais mērķis: Nodrošināt studējošiem prasmes pielietot mūsdienu sagrūšanas mehānikas metodes stiprības un ilgizturības novērtēšanai reālai aviācijas konstrukcijai ar ekspluatācijas bojājumiem. Jāsasniedz tādu zināšanas līmeni, kad aviotehnikas speciālists būtu spējīgs dod eksperta novērtējumu, kā arī izmantojot datormodelēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izmantot Griffitsa teoriju stiprības novērtēšanai trauslai plātnei ar izolētu plaisu. - 1. Kontroldarbs: Spriegumu, deformācijas un potenciālās enerģijas noteikšana pie plaisas gala. -Eksāmens.
Students spēj izmantot spriegumu intensitātes koeficienta noteikšanas teorētiskās un eksperimentālas metodes. - Kursa darbs: Paneļa ar plaisu paliekošās stiprības un ilgizturības noteikšana.- Eksāmens.
Students spēj novērtēt saliktās konstrukcijas stiprību un ilgizturību, izmantojot sagrūšanas mehānikas kritērijus. - Kursa darbs: Paneļa ar plaisu paliekošās stiprības un ilgizturības noteikšana.- Eksāmens.
Students spēj eksperimentāli noteikt spriegumu intensitātes koeficientu ar padevīguma metodi. - Laboratorijas darbs: Spriegumu intensitātes koeficienta eksperimentālā noteikšana. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Materiālzinātne, Mehānika, Materiālu pretestība, Plānsienu konstrukciju būvmehānikā, Elastības teorija.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMGA0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d.; Lab.d. Profesors V.Pavelko Lauvas iela 8-205 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors V.Pavelko Lauvas iela 8-VI 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AMGA0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors V.Pavelko Lauvas iela 8-VI 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
1 Pr.d.; Lab.d. Profesors V.Pavelko Lauvas iela 8-205 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]