AAR436 Latvijas arhitektūra

Kods AAR436
Nosaukums Latvijas arhitektūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Latvijas būvmāksla viduslaikos un jauno laiku periodā. Kulta celtnes un profānbūves. Kapitālisma laikmeta arhitektūra un pilsētbūvniecība. Arhitektūra pēc II pasaules kara..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas zināšanas par Latvijas arhitektūras ģenēzi un par arhitektūras mantojuma īpatnībām, objektīvo vērtību un kultūrvēsturisko nozīmi. Apgūt spēju orientēties Latvijas arhitektūras mūsdienu parādībās un procesos kontekstā ar Baltijas reģiona būvmākslas attīstību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties Latvijas arhitektūras vēstures un mūsdienu mākslinieciski stilistiskajās parādīdās - Patstāvīgs darbs - skiču kopojums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā.
Spēja izprast Latvijas reģionālās arhitektūras savdabību un tās vietu vispāreiropeiskās kultūras kontekstā. - Patstāvīgs darbs - skiču kopojums un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā.
Spēja interpretēt Latvijas arhitektūras semantiskās un mākslinieciskās kvalitātes mūsdienu izpratnes kontekstā - Patstāvīgs darbs - skiču kopojums un tā prezentācija.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas visos iepriekšējos mācību semestros – bakalaura studiju programmas priekšmetos Mākslas vēsture, Arhitektūras vēsture I un Arhitektūras vēsture II, kā arī arhitekta studiju programmas priekšmetā Mūsdienu arhitektūra. Priekšmeta apguve balstīta uz pilnīgu arhitektūras vispārējās vēstures procesu pārvaldīšanu un zināšanām arhitektūras terminoloģijā.

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. J.Krastiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]