AAR435 Mūsdienu arhitektūra

Kods AAR435
Nosaukums Mūsdienu arhitektūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pasaules arhitektūras jaunākie mākslinieciski stilistiskie strāvojumi un attīstības tendences. Mūsdienu arhitektūra dažādās Eiropas, Amerikas un Āzijas zemēs. Ievērojamāko meistaru daiļrade..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt plašas zināšanas par mūsdienu arhitektūras aktuālām mākslinieciski stilistiskajām parādīdām. Apgūt prasmi orientēties arhitektūras formu daudzveidībā, kā arī dažādu reģionu arhitektūras īpatnībās pasaules būvmākslas ģeogrāfiskajā kontekstā. Apgūt prasmi iegūt izejmateriālus pētījumam par mūsdienu arhitektūru un parasmi veikt šādu materiālu analīzi un sistematizāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties mūsdienu arhitektūras aktuālajās mākslinieciski stilistiskajās parādīdās - Novērtējums ieskaitē vai eksāmenā.
Spēja izprast atsevišķu zemju arhitektūras reģionālās īparnības - Patstāvīgs darbs - skiču kopojums un tā prezentācija, kā arī novērtējums ieskaitē vai eksāmenā.
Spēja interpretēt atsevišķu celtņu un celtņu tipu semantiskās un mākslinieciskās kvalitātes mūsdienu arhitektūras izpratnes kontekstā - Patstāvīgs darbs - skiču kopojums un tā prezentācija.
Spēja klasificēt mūsdienu arhitektūras darinājumus pēc formālālajām pazīmēm, kā arī dažādu arhitektūras meistaru un projektēšanas organizāciju mākslinieciskā rokraksta - Patstāvīgs darbs - skiču kopojums un tā prezentācija.
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējos bakalaura studiju programmas semestros mācību priekšmetos Arhitektūras vēsture I un Arhitektūras vēsture II.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Katedras vadītājs J.Krastiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]