ATM101 Zīmēšana I

Kods ATM101
Nosaukums Zīmēšana I
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Tēlotājas mākslas katedra
Mācībspēks Anita Meldere, Inese Nātriņa, Aleksandrs Beznosiks, Vladislavs Grišins
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Vienkāršu ģeometrisku ķermeņu proporciju analīze. Taisnleņķa un rotācijas ķermeņu konstruēšanas un perspektīvas likumu apgūšana. Gaismēnas konstruēšanas likumību apgūšana.Vienkārsu ģeometrisku ķermeņu un dažādu formu un izmēru sadzīves priekšmetu grafiska attēlošana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta ZĪMĒŠANA I mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas formas un telpas grafiskās attēlošanas veidos 3 dimensijās, zīmējot no dabas un pēc iztēles.Kursa noslēgumā studenti pārzina perspektīvas pamatlikumus , ir ieguvuši sapratni par priekšmetu proporcijām.Spēj patstāvīgi veikt mājas darbus, skicējot no dabas, kā arī grafiski interpretēt iztēles uzdevumus.Spēj risināt vizuāli konstruktīvus uzdevumus. Prot attēlot priekšmetu tonalitāti, faktūru un gaismēnu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Gūta sapratne par dažāda veida objektu attēlošanas atšķirībām atkarībā no izvēlētā skatu punkta. - Darbs tiek analizēts procesā. Skate, eksāmens. Atzīme.
Prot konstruēt priekšmetu uzbūvi perspektīvā izmantojot vairākus satekpunktus. - Darbs tiek analizēts procesā. Skate, eksāmens. Atzīme.
Prot izmantot grafisko materiālu tehniskās iespējas, līnijas plastiku telpiskās vides arttēlošanā. - Darbs tiek analizēts procesā. Skate, eksāmens. Atzīme.
Prot ātri skicēt no dabas. - Darbs tiek analizēts procesā. Skate, eksāmens. Atzīme.
Māk attēlot priekšmetisko vidi parādot tonālo gradāciju atšķirības. - Darbs tiek analizēts procesā. Skate, eksāmens. Atzīme.
Pārzina gaismēnas konstruēšanas likumības. - Darbs tiek analizēts procesā. Skate, eksāmens. Atzīme.
Prot attēlot dažādu priekšmetu materialitāti, faktūru atšķirības , pielietojot apgūtas grafiskās prasmes. - Darbs tiek analizēts procesā. Skate, eksāmens. Atzīme.
Priekšzināšanas Sekmīgi nokārtoti iestāju pārbaudījumi zīmēšanā, priekšzināšanas tēlotājā mākslā, zīmēšanā un tēlotājā ģeometrijā vidusskolas kursa apguves līmenī.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 1. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Lektors I.Nātriņa, Lektors A.Beznosiks Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 3 09.05 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Lektors I.Nātriņa, Lektors A.Beznosiks Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors A.Beznosiks, Lektors I.Nātriņa Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Meldere Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-435 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]