IET218 Starptautiskā konkurence

Kods IET218
Nosaukums Starptautiskā konkurence
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kat.
Mācībspēks Juris Saulītis, Ilze Judrupa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Valsts konkurentspējas nosacījumi. Konkurentspējas attīstības etapi. Attīstības pamatfaktori. Valsts loma nacionālo priekšrocību veidošanā un uzturēšanā. Ģeogrāfiskā faktora loma konkurētspējas paaugstināšanā. Klāsteri un to izveide. Globalizācijas ietekme uz starptautisko konkurenci..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt ar starptautiskās konkurences būtību, tās lomu valsts un uzņēmumu konkurences stratēģijas veidošanā. Uzdevumi: izprast starptautisko konkurenci kā sistēmu; Prast pielietot starptautiskās konkurences teoriju lēmumu pieņemšanā uzņēmuma un tautsaimniecības līmenī. Izprast valsts un firmu lomu panākumu gūšanā starptautiskajā konkurencē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studiju priekšmeta noslēgumā students spēs: 1. Izskaidrot starptautiskās konkurences kā sistēmas būtību; - Mājas darbi
2. Novērtēt valstu konkurences priekšrocības un trūkumus; - Situāciju analīze
3. Spriest par valsts lomu konkurences politikas veidošanā; - Mājas darbi
4. Analizēt valsts konkurētspēju ietekmējošos faktorus; - Situāciju analīze
5. Aprēķināt konkurētspēju raksturojošos indeksus un analizēt iegūtos rezultātus. - Uzdevumi
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām mikroekonomikā, makroekonomikā, kā arī citos ekonomiskos priekšmetos, kas iegūtas augstskolās.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIME0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. J.Saulītis Kalnciema 6-513 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. J.Saulītis Kalnciema 6-513 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]