IET218 Starptautiskā konkurence

Kods IET218
Nosaukums Starptautiskā konkurence
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Ilze Judrupa, Juris Saulītis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Konkurences būtība un veidi. Produktu, uzņēmumu, nozares, valstu konkurētspēju ietekmējošie faktori. Valsts priekšrocības un trūkumi starptautiskajā konkurencē. Valstu konkurētspējas aprēķināšanas metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt ar starptautiskās konkurences būtību, novērtēšanas metodēm un tās lomu valsts un uzņēmumu konkurences stratēģijas veidošanā. Uzdevumi: izprast starptautisko konkurenci kā sistēmu; Prast pielietot starptautiskās konkurences teoriju lēmumu pieņemšanā uzņēmuma un tautsaimniecības līmenī. Izprast valsts un firmu lomu panākumu gūšanā starptautiskajā konkurencē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studiju priekšmeta noslēgumā students spēs: 1. Izskaidrot un atpazīt konkurences veidus - Situāciju analīze
2. Novērtēt valstu konkurences priekšrocības un trūkumus; - Grupu darbs auditorijā
3. Spriest par konkurences priekšrocībām dažādos līmeņos - Mājas darbs
4. Analizēt valsts konkurētspēju ietekmējošos faktorus; - Pētījums par valstu konkurētspēju un rezultātu prezentēšana
5. Aprēķināt konkurētspēju raksturojošos indeksus un analizēt iegūtos rezultātus. - Uzdevumi
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām mikroekonomikā, makroekonomikā, kā arī citos ekonomiskos priekšmetos, kas iegūtas augstskolās.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIME0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. J.Saulītis Kalnciema 6-513 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. J.Saulītis Kalnciema 6-513 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. I.Judrupa Kalnciema 6-511 4 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-511 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]