IRE301 Eiropas valstu ekonomika

Kods IRE301
Nosaukums Eiropas valstu ekonomika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Ilze Judrupa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pasaules saimniecība un valstu klasificēšanas iespējas. Eiropas valstu ekonomiskās attīstības līmeņa novērtēšana un nākotnes tendenču noteikšana. Dažādu valstu grupu ekonomiskās attīstības īpatnības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt studentus ar Eiropas valstu ekonomiskās attīstības modeļiem, ekonomiskās attīstības tendencēm un metodēm valstu ekonomiskās attīstības novērtēšanai. Uzdevumi: •izprast un prast analizēt ekonomisko attīstību ietekmējošos faktorus; •izprast valstu ekonomiskās politikas mērķus un notiekošās reformas, prast novērtēt ekonomiskās politikas ietekmi uz tautsaimniecības attīstību; •prast salīdzināt Eiropas valstis pēc to ekonomiskās attīstības līmeņiem un novērtēt galvenās valstu konkurētspējas priekšrocības un šķēršļus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot iegūt, apstrādāt, analizēt un izmantot informāciju, kas ļauj izstrādāt valstu klasificēšanas sistēmu - Mājas darbs - prezentācijas sagatavošana par savu izstrādāto valstu klasificēšanas sistēmu
Izprot ekonomikas teorijas likumsakarības, spēj noteikt faktorus, kas ietekmē valstu ekonomisko attīstību un spēj izvērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus - Mājas darbs - uzdevums ar matemātiskiem aprēķiniem
Spēj analizēt valstu ekonomiskās attīstības modeļus, to īpatnības lielākajās Eiropas valstīs - Grupu darbs auditorijā, rezultātu prezentēšana
Prot aprēķināt galvenos makroekonomiskos rādītājus, konstruēt grafikus, izmantojot informācijas tehnoloģijas rādītāju aprēķināšanai un prognozēšanai - Mājas darbs - uzdevums ar matemātiskiem aprēķiniem
Spēj veikt ekonomiskos aprēķinus un spriest par faktoriem, kas nosaka valstu ilgtspējīgu attīstību - Grupu darbs auditorijā - situācijas analīze
Spēj veikt pētījumus par valstu ekonomisko attīstību, interpretēt un analizēt iegūtos rezultātus - Mājas darbs - pētījums par četru brīvi izvēlētu valstu ekonomisko attīstību, attīstības indeksa aprēķins
Pozitīvs darbu novērtējums semestra laikā kalpo par pamatu ieskaitei - Ieskaite
Priekšzināšanas Vēlamas priekšzināšanas makroekonomikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 3 grupa
1 I I.Judrupa Kalnciema 6-307 0 10.15 - 11.50
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-307 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-307 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 I Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 12:30 - 14:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
2019/2020 gada rudens semestris
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-508 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-508 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * *
RIBEN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-411 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 I I.Judrupa Kalnciema 6-409 0 10:00 - 12:00
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-409 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-411 0 12:40 - 15:30
RICH0 3. kurss, 3 grupa
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-411 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 I I.Judrupa Kalnciema 6-409 0 10:00 - 12:00
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-409 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-411 0 12:40 - 15:30
RICH0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-411 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 I I.Judrupa Kalnciema 6-409 0 10:00 - 12:00
1 I I.Judrupa Kalnciema 6-409 0 10:00 - 12:00
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-409 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. I.Judrupa Kalnciema 6-411 0 12:40 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]