IRE301 Eiropas valstu ekonomika

Kods IRE301
Nosaukums Eiropas valstu ekonomika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kat.
Mācībspēks Ilze Judrupa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Eiropas valstu ekonomikas raksturojums. ES izveidošanās posmi. Eiropas valstu sadalījums pa reģioniem pēc ekonomiskās attīstības līmeņa. Dažādu valstu grupu ekonomikas īpatnības un attīstības tendences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas valstu ekonomiskās attīstības modeļiem, pašreizējās ekonomiskās attīstības tendencēm un valstu konkurētspēju pasaules tirgū. Uzdevumi: •izprast un prast analizēt ekonomisko attīstību ietekmējošos faktorus; •izprast valstu ekonomiskās politikas mērķus un notiekošās reformas, prast novērtēt ekonomiskās politikas ietekmi uz tautsaimniecības attīstību; •prast salīdzināt Eiropas valstis pēc to ekonomiskās attīstības līmeņiem un novērtēt galvenās valstu konkurētspējas priekšrocības un šķēršļus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izskaidrot faktorus, kas ietekmē valstu ekonomisko attīstību un konkurētspēju - Mājas darbi
Spēj analizēt valstu ekonomiskās attīstības modeļus, to īpatnības lielākajās Eiropas valstīs - Prezentācijas
Prot aprēķināt galvenos makroekonomiskos rādītājus - Uzdevumi
Spēj konstruēt galveno makroekonomikas rādītāju grafikus, noteikt galvenās ekonomiskās attīstības problēmas valstī - Uzdevumi
Spēj spriest par fiskālās un monetārās politikas ietekmi uz valstu tautsaimniecību - Situācijas analīze
Spēj izvērtēt galvenās valstu konkurētspējas priekšrocības un trūkumus - Kontroldarbi
Pozitīvs darbu novērtējums kalpo par pamatu ieskaitei - Ieskaite
Priekšzināšanas Vēlamas priekšzināšanas makroekonomikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICH0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-509 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-511 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-509 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-511 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 3 grupa
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-307 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-307 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
1 I Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-303 0 12:30 - 14:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]