TDT202 Noliktavu loģistika

Kods TDT202
Nosaukums Noliktavu loģistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Margarita Urbaha
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets "Noliktavu loģistika" sniedz studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par moderno noliktavu saimniecību darbību un noliktavas sistēmas projektēšanu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par noliktavas loģistikas pamatjēdzeņiem, modeļiem un metodēm, kā arī sniegt praktiskās iemaņas noliktavas loģistikas uzdevumu risināšanai. Iemācīt izstrādāt un realizēt reālus noliktavas loģistikas modeļus, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt noliktavu darbību, raksturot noliktavas galvenās zonas, sakraušanas sistēmas un tehnoloģisko procesu. - Pārbaudes veidi: ieskaite
Students spēj veikt materiālo plūsmu aprēķinus atsevišķām noliktavas operācijām. - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, ieskaite
Students spēj analizēt noliktavas sistēmas loģistikās izmaksas un veikt kravu pārstrādes izmaksu aprēķinu. - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, ieskaite
Students spēj veikt aprēķinus noliktavas lieluma un atrašanās vietas noteikšanai. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darba aizstāvēšana
Students spēj raksturot kravu pēc fizikālķīmiskām īpašībām un tilpuma–masas parametriem. - Pārbaudes veidi: ieskaite
Students spēj veikt preču ABC un XYZ analīzi. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darbu aizstāvēšana, ieskaite
Students spēj projektēt loģistikas noliktavas sistēmu. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darbu aizstāvēšana
Students spēj modelēt krājumu vadīšanas procesu. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darba aizstāvēšana, praktiskais darbs
Students spēj veikt kravas vienību marķēšanu. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darba aizstāvēšana
Students spēj veikt noliktavas vajadzības pēc mehanizācijas līdzekļiem analīzi. - Pārbaudes veidi: ieskaite
Students spēj veikt kraušanas mašīnu ražīguma aprēķinus. - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs
Students spēj veikt noliktavas funkcionēšanas efektivitātes kritēriju aprēķinus - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, ieskaite
Priekšzināšanas Matemātikas zināšanas universitātes līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]