TDM301 Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

Kods TDM301
Nosaukums Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Sergejs Kuzņecovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas pamati Solid Works, Unigraphics, PRO\Engineer sistēmu vidēs. Detaļu un mehānismu automatizētas projektēšanas sistēmas. Mašīnbūves mezglu un montāžas elementu konstruēšana. Detaļu un rasējumu veidošana. Stiprības un termisko spriegumu datorizētās analīzes pamati..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt pamatzināšanas par automatizētās projektēšanas metodēm un par transportmašīnu konstrukciju datoranalīzi. Pēc priekšmeta apgūšanas studenti pratīs uzprojektēt dažādas sarežģītības pakāpes transportmašīnu detaļas vai arī konstrukcijas un būs kompetenti veikt šo izstrādājumu izturības pārbaudi daudzveidīgos slogojumos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties mūsdienīgu automatizēto projektēšanas sistēmu tendencēs un vispārīgās attīstības konstruktīvajās un tehnoloģiskajās perspektīvās. - Laboratorijas darbs ar aizstāvēšanu un eksāmens.
Studentam ir pamatzināšanas par augstāka līmeņu CAD programmatūru. - Laboratorijas darbs ar aizstāvēšanu un eksāmens.
Students prot radīt trīs dimensiju detaļas, radīt detaļas no virsmām (izmantojot virsmas). - Laboratorijas darbs ar aizstāvēšanu un eksāmens.
Students ir spējīgs veikt konstrukcijas stiprības aprēķinu, konstrukcijas pārvietojumu analīzi izmantojot augstāko līmeņu CAE programmatūru. - Laboratorijas darbs ar aizstāvēšanu un eksāmens.
Priekšzināšanas Transportmašīnu tehnoloģiju institūta tehniskā bāze, datorklase

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]