TAS507 Skaitliskās metodes mehānikā

Kods TAS507
Nosaukums Skaitliskās metodes mehānikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Igors Pavelko, Ēriks Ozoliņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Skaitliskās metodes mehānikā ir lietišķās mehānikas daļa, kas pēta statikas, kinemātikas un dinamikas uzdevumu atrisināšanas tuvinātas metodes, orientētas uz datoru realizāciju. Mācību priekšmetā tiek analizētas tipisku mehānikas problēmu matemātisks apraksts un skaitliskās atrisināšanas metodes (operācijas ar matricēm, lineārie algebras vienādojumi, pašsvārstību problēma, parasti un parciāli diferenciālvienādojumi, datu apstrādes metodes un citi), kā arī to lietošana praktiskiem mērķiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir: nodrošināt studējošiem stabilas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes mehānikas uzdevumu skaitliskās atrisināšanas metožu jomā, kā arī prasmes izmantot mūsdienu programmatūru (Matlab, MatCAD un t.l.).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izmantot teorētiskās zināšanas par skaitliskām metodēm mehānikā un praktiskās realizācijas algoritmiem. - Nobeiguma eksāmens.
Spēj risināt dinamisku problēmu elastīgai sistēmai, izmantojot skaitliskās metodes. - Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Koncentrēto masu metodes izmantošana sijas ar mainīgiem parametriem dinamikas uzdevumā.-Nobeiguma eksāmens.
Spēj risināt mehāniskās sistēmas stabilitātes problēmu, izmantojot skaitliskās metodes. - Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Atrisinājuma precizitātes pārbaude dinamiskā uzdevumā par siju ar mainīgiem parametriem.-Nobeiguma eksāmens.
Spēj risināt pašsvārstību problēmu mehānikas uzdevumos, izmantojot skaitliskās metodes. - Aprēķina darba aizstāvēšana. AD tēma: Koncentrēto masu metodes izmantošana sijas ar mainīgiem parametriem dinamikas uzdevumā.-Nobeiguma eksāmens.
Priekšzināšanas Materiālu pretestība, būvmehānika, aerodinamika, konstrukciju dinamika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]