TAS503 Elastības teorija

Kods TAS503
Nosaukums Elastības teorija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Igors Pavelko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Spriegumu teorija. Deformācijas teorija. Vispārinātais Huka likums. Elastības teorijas pamatuzdevumi. Elastības teorijas vispārējās teorēmas. Apgrieztā un pusapgrieztā metodes. Kompleksā mainīgā lieluma metodes plaknes uzdevumā. Integrālā pārveidojuma metode. Aptuvenā Ritsa metode. Galīgo elementu metode. Robeželementu metode. Elastības teorijas plaknes uzdevums. Salikta mainīgā lieluma teorijas metode plaknes uzdevumā. (JAR-66,Section 2,p.2.1,6.1-6.3,11.2,11.3,12.5).
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēj analizēt reālu tehnisku problēmu un formulēt tās risināšanas uzdevumu ar elastības teorijas metodēm. Spēj veikt aprēķina modeļa parametru pamatotu izvēli (ģeometrija, materiālu īpašības, robežnosacījumi). Prot analizēt praktiska aprēķina rezultātus, iegūtus izmantojot standarta datorprogrammas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt spriegumstāvokļa analīzi. - Aprēķina darbs: Spriegumstāvokļa analīze.
Spēj veikt deformācijas stāvokļa analīzi. - Aprēķina darbs: Deformāciju stāvokļa analīze.
Prot lietot skaitliskās metodes elastības teorijas problēmu atrisināšanai. - Aprēķina darbs: Plakana uzdevuma atrisināšana ar galīgu elementu metodi.
Pārzin teoriju un uzdevuma atrisināšanas metodes. - Nobeiguma eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātikā, fizikā, mehānikā, materiālu pretestībā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]