TAS502 Mašīnu automatizētā projektēšana

Kods TAS502
Nosaukums Mašīnu automatizētā projektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Sergejs Kuzņecovs, Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursā tiek apgūti sekojošie temati: Iekšdedzes dzinēja darba procesa un kloķa-klaņa mehānisma konstrukcijas galvenie parametri un to savstarpējās sakarības. Programmas nodrošinājuma raksturojums. Grafiskie režīmi un lietotāja interfeiss. Grafiskie elementi. Attēlu rediģēšana un regulēšana. Izmēru izvietošana. Trīsdimensiju cietu ķermeņu un virsmu modeļu veidošana. Saites un to realizācija datorprojektēšanā. Salikšana. Mehānismu kustības imitācija, izmantojot to 3D datormodeļus. Elementu pārbaudes aprēķini un konstruktīvo izmēru noteikšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt iemaņas darbam ar moderniem datorprojektēšanas programmatūras produktiem. Iemācīties konkrēta mehānisma projektēšanas un pārbaudes aprēķinu metodiku un tās realizāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noteikt kloķa-klaņa mehānisma elementu konstruktīvus izmērus uz piedāvāta tehniska uzdevuma datu pamata. - Kontroldarbs "Kloķa-klaņa mehānisma skices datorprojekta veidošana".
Spēj izstrādāt kloķa-klaņa mehānisma elementu un kopsalikuma datormodeļus. - Kontroldarbs "Kloķa-klaņa mehānisma skices datorprojekta veidošana".
Spēj noteikt kloķa-klaņa mehānismā darbojošās slodzes. - Kontroldarbs "Kloķa-klaņa mehānisma dinamikas un kloķvārpstas stiprības datoraprēķins".
Spēj izdarīt kloķvārpstas stiprības aprēķinu ar galīgo elementu metodi. - Kontroldarbs "Kloķa-klaņa mehānisma dinamikas un kloķvārpstas stiprības datoraprēķins".
Spēj pielietot moderno datorprojektēšanas programmatūras produktu iespējas konkrēto objektu projektēšanas uzdevumu risināšanai. - Ieskaite.
Priekšzināšanas Datormetožu izmantošana mašīnu un mehānismu analīzei. Mehānismu elementu, pāru un kinemātisko ķēžu datorprojektēšana. Skice un skices plakne. Darba punkts, taisne un plakne. Mehānisma kinemātisko raksturlielumu aprēķins, pamatojoties uz datormodelēšanas rezultātiem. Punktu un elementu ātrumu un paātrinājumu noteikšana. Mehānismu dinamikas analīze.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMGA0 1. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. Docents S.Kuzņecovs Lauvas iela 8-205 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents S.Kuzņecovs Lauvas iela 8-205 5 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]