ĶST538 Cietu vielu elementu mikroanalīzes metodes

Kods ĶST538
Nosaukums Cietu vielu elementu mikroanalīzes metodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jānis Ločs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Apskatītas mūsdienīgas cietu vielu elementu mikroanalīzes metodes (optiskās un elektronu mikroskopijas, mijiedarbības un izstaroto starojumu analīzes metodes, analītiskās metodes u.c.). Apskatīto metožu pielietošana strukturālo un sastāva elementu analīzēm. Apskatītas paraugu sagatavošanas metodikas un kritēriji. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienīgām cietu vielu elementu mikroanalīzes metodēm. Kursa laikā students iepazīst dažādas analīzes metodes, izprot to darbības principu un pielietošanas sfēru. Kursa sastāvdaļa ir praktiski darbi, kuros studenti analizē dažādu metožu pielietošanas iespējas un kritērijus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties cietu vielu elementu mikroanalīžu metodēs. Atbilstoši izvirzītajai problēmai spēj izvēlēties un pamatot pielietojamās analīžu tehnoloģijas. - Kritēriji: spēja definēt piemērotāko analīžu metodi. Pārbaudes veidi: Praktiskie darbi, kritēriji: Studentam jāsagatavo apraksts un prezentācija par konkrētām analīzes metodēm, problēmrisinājumiem paraugu analīzē, priekšrocībām un trūkumiem salīdzinot to ar citām alternatīvām analīžu metodēm.
Studentam jāspēj orientēties cietu vielu elementu analīžu metodēs, jāizprot iekārtas darbības princips, paraugu sagatavošanas specifika. Jāspēj izvēlēties problēmai atbilstošas analīzes metodes un jāpamato izvēle. - Pārbaudes veids: eksāmens, kritēriji: Patstāvīgo darbu veikšana un to prezentēšana praktiskajās nodarbībās ir obligāta, lai students tiktu pielaists pie eksāmena kārtošanas. Rakstisks eksāmens ar 3 jautājumiem.
Priekšzināšanas Bakalaura grāds dabas vai inženierzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Vad.pētnieks J.Ločs Nenoteikta- 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Vad.pētnieks J.Ločs Nenoteikta- 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]