ĶST502 Materiālu bioloģiskā saderība un bioaktivitāte

Kods ĶST502
Nosaukums Materiālu bioloģiskā saderība un bioaktivitāte
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Līga Bērziņa-Cimdiņa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Materiāla mijiedarbība ar apkārtējo bioloģisko vidi un to pārbaužu metožu raksturojums - bioloģiskā, ķīmiskā, fizikālā, psiholoģiskā saderība. Laika faktora ietekme uz biosaderību. Materiālu toksicitāte un bioaktivitāte. Šūnas, audi un iekaisuma reakcijas. Materiālu iedalījums pēc audu atbildes reakcijas. Materiālu bioloģiskā saderība- in vitro un in vivo raksturojums..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par audu un to aizvietotājmateriālu uzbūvi un īpašību kopsakarībām. Prast novērtēt materiālu biosaderību un bioaktivitāti, kā arī apgūt novērtēšanas standartmetodikas, tai skaitā in vivo un in vitro.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot materiāla mijiedarbību ar apkārtējo bioloģisko vidi. - Dažādu materiālu mijiedarbības ar vidi raksturojums. Ieskaite par darbu seminārā.
Pārzina pārbaužu metodes raksturojumu - bioloģiskās, ķīmiskās, fizikālās, psiholoģiskās saderības noteikšanai un analīzei. - Praktiskās in vitro laboratorijas apmeklējums - ieskaite par redzēto.
Prot novērtēt materiālu bioloģisko saderību - in vitro un in vivo raksturojumā. - Publikācijas par in vivo un in vitro izvērtējums. Prezentācija par atbilstošo publikāciju. Noslēgumā eksāmens.
Priekšzināšanas Bakalaura grāds dabas, medicīnas vai inženierzinātnēs

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKBL0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. R.Seržāne Nenoteikta- 3 10.45 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]