BBB101 Biomateriālu pamati

Kods BBB101
Nosaukums Biomateriālu pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Zilgma Irbe, Kristīne Šalma-Ancāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Cieto un mīksto bioloģisko audu struktūra un sastāvs un īpašības. Mehāniskie un bioloģiskie faktori, kas ietekmē audu mehānisko uzvedību. Biomateriālu izvēles ķīmiskie, bioloģiskie, mehāniskie un fiziskie aspekti. Biomateriālu atbilstība savam prototipam. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt biomateriālu pamatus, lai orientētos plašā biomateriālu klāstā un iegūtu kompetenci biomateriāla izvēlei implantiem bojātu audu aizvietošanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzina visas biomateriālu klases un pielietojamos materiālu veidus. - Tests. Biomateriālu veidi.
Zināšanas par biomateriāliem kā jaunu materiālu grupu , lai spētu orientēties plašā šo materiālu klāstā un īpašību kopumā. - Ieskaite par patstāvīgo darbu. Kompetence par šo materiālu izvēli konkrētam medicīniskam pielietojumam un zināšanas par implantu īpašībām. - Mutiskā ziņojuma izvērtējums un eksāmens.
Priekšzināšanas Bakalaura līmeņa vispārīgie pamati fizikā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā un materiālzinātnē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
135.00 141.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RWBW0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Vad.pēt.(pd) K.Šalma-Ancāne Nenoteikta- 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Vad.pēt.(pd) K.Šalma-Ancāne Nenoteikta- 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]