ĶPI103 Materiālzinību pamati

Kods ĶPI103
Nosaukums Materiālzinību pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Sergejs Gaidukovs, Laimonis Mālers, Jānis Kajaks, Skaidrīte Reihmane, Remo Merijs-Meri, Valentīna Strautmane, Laura Dzelzkalēja, Agnese Ābele
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursā tiek izskatīta materiālu loma cilvēka dzīvē, materiālzinātnes lauka definīcija un materiālu vispārīgs raksturojums. Paredzēts iepazīstināt studentus ar materiālu struktūru, struktūras līmeņiem, saitēm vielā, vielas agregātstāvokļiem un fāzu stāvokļiem. Tiks apskatītas svarīgākās materiālu īpašības, un to saistība ar struktūru, tilpummasa, mehāniskās īpašības, elektriskās, optiskās, un termiskās īpašības. Paredzēts dot vienkāršo materiālu veidu: metālu, keramiku, stiklu, cementu un polimēru aprakstu. Studenti iegūs zināšanas par kompozītmateriāliem: pildītiem kompozītiem, stiegrotiem kompozītiem, slāņainiem kompozītiem, dabas „kompozītiem”, hibrīdkompozītiem, un nanokompozītiem. Detalizēti tiks apskatītas arī šādas tēmas: materiālu dzīves cikls, materiālu un lietu dizaina un ražošanas attīstības tendences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Students izprot un spēj definēt „Materiālzinātnes” kā patstāvīgas zinību nozares būtību, sūtību un svarīgākos uzdevumus. Students saredz kopsakaru starp dažādu materiālu struktūru un īpašībām, viņam ir vispārīgs priekšstats par šo kvalitāšu izvērtēšanas principiem Students spēj formulēt atšķirīgiem materiāliem raksturīgās kopīgās kvalitātes. Students spēj izsekot materiālu un lietu dzīves ciklam, saredz tehniskās un organizatoriskās problēmas, kas saistītas ar materiālu reciklēšanas
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj atpazīt atsevišķas vienkāršo materiālu un kompozītu grupas - Sekmīgi veikts kontroldarbs. Sekmīgi veikti praktisko nodarbību uzdevumi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Students izprot un spēj definēt „Materiālzinātnes” kā patstāvīgas zinību nozares būtību, sūtību un svarīgākos uzdevumus. - Sekmīgi veikti praktisko nodarbību uzdevumi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Students prot patstāvīgi raksturot kopsakaru starp dažādu materiālu struktūru un īpašībām. Students ieguvis vispārīgu priekšstatu par šo kvalitāšu izvērtēšanas principiem - Sekmīgi veikts kontroldarbs. Sekmīgi veikti praktisko nodarbību uzdevumi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Students spēj raksturot materiālu un no tiem izgatavoto lietu dzīves ciklu. Saredz tehniskās un organizatoriskās problēmas, kas saistītas ar materiālu reciklēšanu - Sekmīgi veikti praktisko nodarbību uzdevumi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Priekšzināšanas Vidusskolas izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
90.00 94.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RKBL0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. M.Dzenis Paula Valdena iela 3/7-254 1 10.15 - 11.50 * *
1 Pr.d. M.Dzenis, R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-254 1 10.15 - 11.50 * *
1 Lekc. S.Gaidukovs Paula Valdena iela 3/7-101 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * *
RWCH0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors L.Mālers Paula Valdena iela 3/7-101 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-232 3 10.15 - 14.05 * *
1 Lab.d. R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-232 5 10.15 - 14.05 * *
RKBL0 1. kurss, 2 grupa
1 Pr.d. M.Dzenis, R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-254 1 10.15 - 11.50 * *
1 Pr.d. M.Dzenis, R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-254 1 12.30 - 14.05 * *
1 Lekc. S.Gaidukovs Paula Valdena iela 3/7-101 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * *
RKBK0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. M.Dzenis, R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-254 1 10.15 - 11.50 * *
1 Pr.d. M.Dzenis, R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-254 1 12.30 - 14.05 * *
1 Lekc. S.Gaidukovs Paula Valdena iela 3/7-101 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * *
REBX0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. R.Merijs-Meri Paula Valdena iela 3/7-254 3 14.30 - 16.05 * *
1 Lekc. S.Gaidukovs Paula Valdena iela 3/7-101 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * *
RWCH0 1. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors L.Mālers Paula Valdena iela 3/7-101 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * *
RWCV0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors L.Mālers Paula Valdena iela 3/7-101 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]