ĶVT591 Procesi materiālu tehnoloģijā

Kods ĶVT591
Nosaukums Procesi materiālu tehnoloģijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jurijs Ozoliņš
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tehnoloģisko procesu analīze. Mehāniskie procesi, izējvielu sagatavošana. Hidraulikas pamati, plūsmu mehānika,suspendēta slāņa parādība. Šķidrumu un gāzes pārvietošana. Siltumapmaiņas procesu pamati, siltuma vadīšana, kovekcija, siltuma pāreja, sildīšana, dzesēšana un kondensēšana, siltuma apmaiņas aparāti. Ietvaices procesi. Masu apmaiņas procesu pamati. Vielu un materiālu žāvēšana. Pārtvaices un sorbcijas procesi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ķīmiskās tehnoloģijas teorētiskiem pamatiem, galvenajiem procesiem un aparātiem. Kursa uzdevumi ir iegūt kompetences un prasmes tehnoloģisko procesu analīzē, iemaņas galveno aparātu un iekārtu aprēķinos un izvēlē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties un ir apguvis ķīmijas tehnoloģisko procesu teorētiskos pamatus - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, kolokviji, eksāmens. Spēja analizēt atsevišķus tehnoloģiskos procesus.
Spēj veikt aprēķinus, kas saistīti ar hidrauliskiem procesiem: plūsmas, hidrauliskās pretestības, hidrauliskos augstumu, sūkņus, ventilatorus. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības. Spēja veikt vienkāršākos hidrauliskos aprēķinus, analizēt rezultātus.
Spēj analizēt un aprēķināt dažādus siltuma apmaiņas procesus, pārzin dažādu siltummaiņu uzbūvi, izmantošanu un darbības principus. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, eksāmens. Spēja veikt siltuma pārneses procesu aprēķinus, izvēlēties konkŗētiem gadījumiem piemērotākos siltummaiņus.
Spēj salīdzināt un analizēt galvenos ķīmiskās tehnoloģijas procesos, Pārzin procesu teoriju, galveno iekārtu uzbūvi, pielietojumu un aprēķinu pamatprincipus. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: kolokviji, eksāmens. Pārzin galvenos procesus, spēja analizēt un pamatot konkrētā procesa pielietojumu.
Priekšzināšanas Matemātika, fizika, pamatiemaņas inženiergrafikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
360.00 360.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RWMW0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Prof. J.Ozoliņš Paula Valdena iela 3/7-254 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Prof. J.Ozoliņš Paula Valdena iela 3/7-337 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Zin.asist. A.Bušs Paula Valdena iela 3/7-334 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Zin.asist. A.Bušs Paula Valdena iela 3/7-334 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]