ĶVT571 Vides piesārņojuma novērtējums

Kods ĶVT571
Nosaukums Vides piesārņojuma novērtējums
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Juris Mālers
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Šajā studiju priekšmetā tiek apskatīta un analizēta secība kā jāveic piesārņotas vietas apsekošana un piesārņojuma, kā arī piesārņojuma līmeņa identificēšana. Detalizēti izanalizēti piesārņojuma izplatības un migrācijas ceļi apakšzemes slāņos, kā arī atmosfērā un atklātajos ūdeņos. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un sapratni kā jāveic ar ķīmiskām vielām piesārņotas vietas apsekošana un piesārņojošās vielas identifikācija, kā arī piesārņotās zonas noteikšana un novērtēšana. Students prot izvērtēt situāciju un noteikt vietas atveseļošanas pasākumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj organizēt piesārņotas vietas apsekošanu un novērtēšanu - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens. Spēja vispārīgos vilcienos aprakstīt veicamās procedūras un to secību.
Spēj izteikt pieņēmumus par piesārņojuma izcelsmes avotiem un klasificēt tā raksturu. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens. Spēja novērtēt situāciju un izteikt savu vērtējumu.
Spēj orientēties praktiski pielietojamos aparātos un iekārtās, kas nepieciešami vietas apsekošanai. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: praktiskie darbi. Spēja izvēlēties un praktiski lietot dažādas iekārtas nepieciešamā mērķa sasniegšanai.
Spēj veikt iegūto datu analīzi un izvērtēt iespējamās darbības piesārņotās vietas atveseļošanai. - Vērtēšanas veidi un kritēriji: eksāmens, praktiskie darbi. Spēja analizēt iegūtos datus un prognozēt piesārņojuma zonas izplatību.
Priekšzināšanas Vismaz B1 līmeņa angļu un krievu valodu zināšanas.Pamatzināšanas ķīmijā, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
240.00 240.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-335 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-338 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-338 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Mālers Paula Valdena iela 3/7-337 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]