ĶVT530 Speciālie procesi un iekārtas

Kods ĶVT530
Nosaukums Speciālie procesi un iekārtas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Jurijs Ozoliņš
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ķīmiskajā mašīnbūvē izmantojamie materiāli: metāli un to kausējumi, nemetāliskie materiāli. Tehnoloģiskie cauruļvadi un armatūra. Cietu materiālu transportēšana. Materiālu drupināšana un smalcināšana, smalcinātāju konstrukcijas , darbības principi, augsti dispersu materiālu iegūšana un sepārācija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par ķīmiskajā mašīnbūvē pielietojamiem materialiem, tehnoloģiskiem cauruļvadiem, materiālu smalcināšanu. Iegūt kompetenci, pamatot un izvēlēties nepieciešamās materiālu smalcināšanas iekārtas., iegūt augsti dispersas materiālu sistēmas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzin ķīmiskajā mašīnbūvē pielietojamos materiālus, to klasifikāciju, galvenās īpašības. - Pārbaudes veidi: eksāmens. Spēja analizet dažādus materiālus, pamatot to pielietojumu.
Students pārzin tehnoloģiskos cauruļvadus, to uzbūvi, standartizācijas principus, ķīmiskajās ražotnēs izmantojamo armatūru. - Pārbaudes veidi: ekšamens. Spēja izvēlēties cauruļvadus, salāgot tos ar atbistošo armatūru.
Spēj analizēt un pārzin dažādus cietu materiālu smalcināšanas veidus, tai skaitā, augsti dispersu materiālu iegūšanai un separēšanai. - Pārbaudes veidi: eksāmens, praktiskās nodarbībās sagatavotā materiāla prezentācija.
Priekšzināšanas Fizika, matemātika, iemaņas inženiergrafikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Prof. J.Ozoliņš Paula Valdena iela 3/7-335 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Prof. J.Ozoliņš Paula Valdena iela 3/7-337 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]