ĶVT511 Vides kvalitātes vadība

Kods ĶVT511
Nosaukums Vides kvalitātes vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Valdemārs Ščerbaks
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pamatjēdieni par standartu sistēmu ISO 14000. Vides audits. Pasākumi rūpniecībā 14000 standarta prasību nodrošināšanai. Tīrākas produkcijas un atkritumu minimizācijas programmas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Students apgūs zināšanas par: Pamatjēdzieni par standartu sistēmu ISO 14000. Vides audits. Pasākumi rūpniecībā 14000 standarta prasību nodrošināšanai. Students orientēsies un pārzinās vienkāršotu vides pārvaldības sistēmu maziem un vidējiem uzņēmumiem (Ekokartēšana) kā arī apgūs tīrākas produkcijas un atkritumu minimizācijas programmas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students ir pietiekoši kompetents un spēj izstrādāt Ekokartēšanu MVU (mazie un vidējie uzņēmumi) - Pārbaudes veids: Mājas darbs tiek prezentēts nodarbībās laikā.
Students spēj veikt ražošanas procesa ekoloģisko analīzi - Kritēriji: Students pamato vides aspektus un prot ieteikt preventīvās darbības. Studentam jāprot atbildēt uz auditorijas un pasniedzēja jautājumiem.
Priekšzināšanas ĶVT403 ,Vides piesārņojuma novērtējums

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RKML0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. V.Ščerbaks Paula Valdena iela 3/7-335 4 10.00 - 12.40 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]